Underretningsystemet bør forbedres

Authors:

Abstract

     
Mikael Hertig siddende på kantsten

Mikael Hertig
cand. scient. pol.
Fregatten 4, 1 tv
6400 Sønderborg
Tlf 27 24 47 00

 
Gravid kvinde blå kjole holder på sin mavev

Tvangsfjernelse fra fødslen?

Foretræde for Social- og ÆldreUdvalget 7. april 2022

  Påstand: Indledning: Underretninger er mistanker, ikke kendsgerninger. Sammenligning med anklager for kriminalitet. Politiet er, antager jeg, mere professionelt i forsøget på at undersøge virkeligheden i efterforskningen, herunder afkræfte falske formodninger. Her gælder uskyldsformodningen.    
Barn og mor. Barnet ligger ned og kærtegner moderen, der ser kærligt på barnet. De ser på hinanden

Mor og barn

Nu kan man ikke helt sammenligne tanken om, at man hellere lader ti uskyldige gå fri, end man dømmer én uskyldig.  Her handler det om barnets tarv for fremtiden. Men børn vokser op i relationer, og de traumer, der også burde indgå i forbindelse med familieadskillelser, indgår aldrig med nogen vægt i begrundelserne. Der tilbydes ikke traumebehandling til børn eller biologiske forældre i forbindelse med familieadskillelser. Jeg ser en tendens til, at en familiemyndighed ulovligt slutter modsætningsvis, at der "nok alligevel er noget om snakken", når politiet frafalder tiltale af mangel på bevis i en sag om overgreb, incest eller vold mod børn. Hvis forvaltningen ingen andre oplysninger har end dem, der i sin tid blev forelagt politiet, skal underretningerne underkendes. De kan ikke bruges i en anbringelsessag, men bliver det alligevel.-  
Barn og mor. Barnet ligger ned og kærtegner moderen, der ser kærligt på barnet. De ser på hinanden

Mor og barn

    Mit udspil her går ud på, at Alle anbringelser udenfor hjemmet på forvaltningens initiativ, uanset om de kaldes med eller uden samtykke, bør ses som tvangsindgreb udenfor strafferetsplejen og bør derfor være underkastet reglerne om fair rettergang. (EMRK artikel 6).    
Barn og mor. Barnet ligger ned og kærtegner moderen, der ser kærligt på barnet. De ser på hinanden

Mor og barn

Sammenlign myndighedsudøvelse med byggesagsbehandling med tvangsfjernelse. Hvor en tilladelse eller et afslag på at opføre en carport nok er en forvaltningretlig afgørelse, så er den uproblematisk og ikke noget dybt indgreb i folks liv, og man kan ikke se forvaltningen som en part med sin egen interesse i sagens udfald. Det kan man derimod ved familieadskillelser. Navnlig er der som regel tale om lange forløb, hvor antallet af parter vokser - psykologer, plejefamilier etc. Det hele bliver så let til et selvinkriminerende cover up af tidligere trufne afgørelser  
Barn og mor. Barnet ligger ned og kærtegner moderen, der ser kærligt på barnet. De ser på hinanden

Mor og barn

1:  Underretningssystemet bør kulegraves, forvaltningsretligt fx. af Ombudsmanden, ellers som universitetsprojekt med stor grad af forskningsfrihed. Æbler med dug på og med lidt orm og lignende på et havebord 2: Anonyme underretninger bør afløses af pseudonymiserede, så falske anklager kan identificeres og retsforfølges. Ved falske alvorlige anklager, som alene har til hensigt at skade forældre eller børn, bør de eksisterende strafferetlige bestemmelser kunne bringes i anvendelse. Anmeldere skal gøres opmærksom på, at ved uberettigede, chikanøse anmeldelser vil retsforfølgning kunne finde sted.
Billede af sovende baby

Barn. Billedet er et modelbillede, fra Aabenraa
Kommune

3: Vejledning skal styrkes, herunder, at vejledningen skal ske ud fra borgerens, ikke forvaltningens præmisser. a: Det angår adgangen til bisidder/partsrepræsentant jf fvl § 8, stk. 2   b: Det angår klar orientering om adgangen til berigtigelse, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 16, som er nøjere beskrevet i Datatilsynets Vejledning om De Registreredes Rettigheder , kapitel 5. c: Socialministeren skal opfordres til at instruere kommunerne i, at retten til berigtigelse skal følges helt og holdent, således at alle afgørelser træffes på et sandfærdigt grundlag i overensstemmelse med principperne om sandfærdighed, legalitet og proportionalitet i offentlig forvaltning. 3: Så snart der som følge af en underretning i forvaltningen vedtages Børnefaglig Undersøgelse jf SEL 50, bør retsgarantierne som i dag ved anbringelse uden samtykke træde i kraft. Grunden er, at fra nu af er myndigheden ikke længere bare myndighed, men at sidestille med politiet i en straffesag. * aktindsigt uden forudgående anmodning * adgang til betalt advokatbistand * partshøring i stort set alle sager, herunder procesledende beslutninger * oversættelse til borgerens modersmål * tolkebistand ved møder  

Bestemmelserne om underretninger i familiesager findes i Servicelovens kapitel 27

           

Kapitel 27

Underretningspligt

§ 152. Hvis en familie med et eller flere børn under 18 år eller vordende forældre flytter fra én kommune til en anden kommune og fraflytningskommunen finder, at et eller flere børn eller de vordende forældre har behov for særlig støtte af hensyn til barnets eventuelle særlige behov for støtte efter fødslen, skal fraflytningskommunen underrette tilflytningskommunen herom.

Stk. 2. I forbindelse med en underretning efter stk. 1, skal fraflytningskommunen oversende nødvendigt sagsmateriale, herunder en opsummering af relevante vurderinger, som fraflytningskommunen har foretaget i sagen.

§ 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage,

1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,

2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold,

3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller

4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Stk. 2. Skoleledere på folkeskoler skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal.

Stk. 3. Social- og ældreministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Social- og ældreministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv.

§ 153 a. Praktiserende læger, speciallæger og andre, der virker inden for social- og sundhedsvæsenet, kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver videregive oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til Kennedy Centret. Kennedy Centret kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver videregive disse oplysninger til social-, sundheds- og undervisningsmyndighederne.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om videregivelse af oplysninger til og fra Kennedy Centret efter stk. 1.

§ 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

§ 155. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der iværksættes en rettidig og systematisk vurdering af alle underretninger efter §§ 152-154 med henblik på at afklare, om barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen skal foretage central registrering af underretningerne med henblik på at understøtte tilrettelæggelsen af indsatsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning efter stk. 1 vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

§ 155 a. Når kommunalbestyrelsen modtager en underretning om et barn eller en ung, over for hvem kommunalbestyrelsen allerede har iværksat foranstaltninger, skal kommunalbestyrelsen genvurdere sagen. En eller flere personer i den myndighed, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, der ikke tidligere har deltaget i behandlingen af sagen, skal deltage i genvurderingen.

Stk. 2. Til brug for vurderingen af en underretning efter §§ 152-154, jf. stk. 1, kan der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor. Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung fra barnets eller den unges forældres side skal samtalen finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse.

Stk. 3. Samtale efter denne bestemmelse kan undlades, i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse.

§ 155 b. Kommunalbestyrelsen skal senest 6 hverdage efter modtagelsen af en underretning efter §§ 152-154 bekræfte modtagelsen af underretningen over for den, der foretog underretningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal orientere den, der har foretaget underretning efter § 153, om, hvorvidt den har iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller den unge, som underretningen vedrører. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ved en underretning efter § 153 orientere den, der foretog underretningen, om, hvilken type foranstaltning den har iværksat, og om den planlagte varighed heraf, hvis oplysningen herom vil kunne have væsentlig betydning for den støtte, som den pågældende under udøvelse af hvervet eller tjenesten kan yde barnet eller den unge. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende.

§ 155 c. Når kommunalbestyrelsen modtager en underretning om, at en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal, jf. § 153, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Afgørelsen er gældende for et kvartal.

      https://sm.dk/arbejdsomraader/udsatte-boern-og-unge/underretningspligt     Danmarks Statistik:
Børn der er modtaget underretninger om efter antal og årstal
2017 2018 2019 2020
I alt
I alt
Hele landet
I alt 70 414 75 259 79 024 77 166
1 underretning 46 761 49 695 51 157 50 060
2 underretninger 13 216 14 110 14 991 14 518
3 underretninger 5 017 5 450 6 055 5 752
4 underretninger 2 369 2 625 2 836 2 805
5 underretninger 1 237 1 363 1 555 1 585
6 underretninger eller flere 1 814 2 016 2 430 2 446
    Danmarks Statistik:
Underretninger vedr. børn efter underrettere og tid
2016 2017 2018 2019 2020
105. 020 118. 127 127, 784 138. 088 135. 919
Mellemkommunal underretning eller anden kommunal forvaltning.  (jobcentre til famileafd)   +2,2 6 627 13 025 15 672 16 564 15 549
Foreninger, frivillige organisationer eller krisecentre (2, 80 stigning) 996 2 152 2 514 2 692 2 881
Andre 25 068 19 950 19 289 19 310 16 540
Skole 23 790 26 381 27 997 29 179 26 956
Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, klub eller SFO 6 652 7 169 7 305 7 776 6 930
Sundhedsvæsenet +1,4 16 474 19 179 20 976 22 760 23 961
Sundhedsplejerske eller tandlæge +1,6 1 761 2 179 2 226 3 415 2 707
Politi eller domstol + 2,2 7 879 10 207 11 875 16 191 17 580
Familie, barn selv eller bekendtskabskreds + 1,1, 9 154 9 761 10 588 9 915 10 346
Anonym. +1,8 6 377 7 358 8 359 9 130 10 961
Anbringelsessted +7,0 242 745 968 1 156 1 508
Uoplyst 0 21 15 0 0
                  https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/underretninger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1