Støjbergsagens jura, op og ned

Authors:

Abstract

 

Juraen bag Støjbergsagen

 
Inger Støjberg sort kjole blå baggrund

Inger Støjberg

:

Vi hat to lovgivninger: en om at bo sammen, en om at være gift

1: Retten til at bo sammen ( = " at dele bord og seng")

Ungt par i tom stue

Ungt par (copyright Nykjredit)

Den bygger på den seksuelle lavalder, som er normeret gennem straffelovens § 222 om seksuel lavalder. Den seksuelle lavalder er 15 år. I visse tilfælde kan der også være tale om overtrædelse af et magtforhold, for eksempel mellem en træner eller lærer og en elev. Her er den seksuelle lavalder 18 år. Hvad der ikke  er forbudt, er tilladt. Så retstilstanden hviler på en modsætningsslutning. Når sex er forbudt for børn under 15, er sex tilladt, når man er fyldt 15. Derfor er det også tilladt at danne par. Konstruktionen hviler på en helt fundamental forudsætning. Mens legalitetsprincippet forbyder nogen minister (fx Støjberg)  eller offentlig myndighed at foretage sig noget som helst uden hjemmel i lov, så kan det enkelte private menneske foretage sig alting i samfundet, medmindre det er reguleret ved lov. Når det ikke er forbudt, er det tilladt.
2: Retten til at indgå ægteskab
Vielse, brylluop

Vielse Copyright Folkekirken.dk

Juridisk set handler et ægteskab ikke længere om ærbarhed og troskab, men fortrinsvis om pligten til gensidig forsørgelse. Udgangspunktet er en minimumsalder på 18 år. Der kan gives dispensation (tidligere "kongebrev") til at indgå ægteskab for en person under 18.Når et par, hvor pigen er 13 og manden 18 indgår ægteskab i Syrien, Libanon, eller i det hele taget udenfor Danmarks grænser, er det ikke noget anliggende for regeringen at godkende eller forbyde det, selv om et sådant parforhold eller ægteskab ville have været forbudt i Danmark.

Eksempler

 
Når et gift syrisk par kommer til Danmark, og pigen er 13 og manden 18 på. ankomsttidspunktet her, har praksis automatisk uafbrudt været at adskille parret, uanset om der var børn eller ej
Ægteskabet får heller ingen retsvirkninger her. Hun er jo under 15 år. Men ægteskabet forkastes samtidig som ægteskab
Hvis parret først kommer til Danmark 3 år efter, er pigen blevet 16 og manden 21. Ægteskabet vil fortsat blive forkastet, men der kan søges kongebrev. Efter dansk ret handler ægteskab om gensidig forsørgelsespligt, ikke om retten til at bo sammen
Men det afgørende spørgsmål er, om parret skal have lov til at være par.
Her har praksis hele tiden været, at man grundigt interviewer hver af partnerne hver for sig, idet man orienterer dem klart om, at ganske vist er deres ægteskab ikke gyldigt i Danmark forstået som forsørgelsespligt. Men de må godt bo sammen og dele bord og seng. Men det kræver, at hver af dem tager stilling til, om de fortsat vil leve sammen som par. Hver part orienteres om, at det ingen konsekvenser vil få for deres underhold, idet myndighederne vil sørge for deres økonomiske underhold.
De oplyses samtidig om, at hvis en af dem senere vil ud af parforholdet, står det vedkommende frit at forlade det.
Vælger en af dem at ville leve for sig selv med det samme, bliver virkningen, at parforholdet opløses.
Vælger begge parter at ville fortsætte i parforholdet, får de lov til det.
Det var så retstilstanden før Støjbergs instruks.
Med Støjbergs instruks ophævede hun disse indgåede interviews og beordrede, at alle par, hvor den ene på ankomsttidspunktet var under 18, automatisk skulle adskilles.
Det strider mod retten til at leve i parforhold jf straffelovens § 222. Støjberg havde ingen hjemmel til dette, idet der ikke i nogen lov under hendes retsområde er nogen bekendtgørelseshjemmel til at ændre dansk lov på dette område.
Jeg forstår på rigtigt mange indlæg, her også dit, at nogle tror, det hele skulle handle om stillingtagen til, om det er smagfuldt at arrangere ægteskaber med mindreårige og på den måde legitimere, hvad vi i Danmark opfatter som pædofile overgreb mod mindreårige.
Det er en fejltagelse. Vi kan bare ikke på dansk grund, når flygtninge kommer hertil, tage stilling til andet end det, der gælder her.

Sagen og dommen

"1.6. Konklusion vedrørende perioden fra den 10. februar til den 18. marts 2016 Vi finder på den anførte baggrund, at Inger Støjberg i det omfang, der er beskrevet i pkt. 1.1- 1.5, er skyldig i forsætlig overtrædelse af ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1, ved at være ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar til den 18. marts 2016 iværksatte og fastholdt en ulovlig administration af indkvartering af asylsøgende ægtefæller og samlevende par, hvor den ene part var 15-17 år. "

Dette er, hvad Støjberg alene blev dømt for.  Ordene, der rundt omkring er blevet brugt, er "manglende partshøring" og "faktisk forvaltningsvirksomhed". For de indviede er der med faktisk forvaltningsvirksomhed tale om en meget pæn indpakning af, at instruksen handlede om at gøre det indgreb, der består i at skille etablerede par eller familier fra hinanden som en ren ekspedition, modsat en afgørelse, på linje med en lærer, der gennemgår den lille tabel for en skoleklasse. Der er ingen afgørelser forbundet med "faktisk forvaltningsvirksomhed". At adskille en families medlemmer fra hinanden er et væsentligt og dybt indgreb i retten til et familieliv, jf menneskerettighedskonventionens artikel 8. Ovenfor har jeg fortalt om  de samtaler, der normalt fandt sted i de tilfælde, hvor den ene part var 15-17-år. Partshøring er betegnelsen for en sådan informerende samtale. Den skal følges op af en klagevejledning. Efter rigsrettens-dom-af-13-december-2021 har Inger Støjberg som minister i en periode med sin instruks tilsidesat garantiforskrifter som partshøring og  klagevejledning ved at se familieadskillelsen som en rutinesag, der ikke indebar nogen afgørelse, uanset hvor dybt indgrebet i hvert tilfælde har været for de pågældende par.

Menneskerettighedskonventionen er gældende dansk lov

Det er dette forhold, der udgør overtrædelsen af Menneskerettigheds-konventionens (EMRK's ) artikel 8, som er inkorporeret som gældende dansk lov. I dele af den politiske debat fremstilles det, som om det er en formssag lige at ophæve EMRK . Men det vil efter min vurdering have uoverskuelige konsekvenser at sætte EMRK ud af kraft, netop fordi den er inkorporeret og kan påberåbes.En anden diskussion er forholdet til den Europælske Menneskerettighedsdomstols (ECHR's) dommes retskraft over dansk ret.
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1