Astrid Krag om intelligenstests af grønlændere på dansk: hvorfor svarer du ikke rigtigt?

Authors:

Abstract

 

 Svar dog direkte, Astrid

Astrid Krag har ikke svaret på spørgsmålet således, som Uffe Elbæk har stillet det - med en udførlig begrundelse. Spørgsmålet går på, om hun vil lade det undersøge, hvor mange af de personlighedstests, herboende grønlændere udsættes for op til tvangsfjernelserne af deres børn, der overholder helt uomgængelige internationale standarder.

 
Billede af kvinde i en gynge og en tom ved siden af

Er der en, der mangler?

   

Astrid vil ikke undersøge, om grønlænderes intelligens testes på dansk af danske psykologer.

 

Indledning

Spørgsmålstegn Det er lidt nemmere for Socialminister Astrid Krag at svare på et spørgsmål, når den uddybende præcisering og  begrundelse falder væk. I dette tilfælde er præciseringen  nødvendig. Jeg sidder med bunker af sager, hvor autoriserede psykologer har godkendt FKU'er, hvor ingen af de betingelser, der er nævnt nedenfor, er forsøgt overholdt. Muligvis har der været en tolk på, men vedkommende har lige så meget forstand på psykologi som giraffer på rygsvømning og kan derfor ikke tolke på nogen kvalificeret vis. Som det fremgår af ministersvaret, hvor Astrid Krag skriver udenom, skulle FKU'en spille en ret underordnet rolle. Men med udtalelser om den pågældendes lave intelligens og den varige og vedblivende kognitive defekt er der jo ingen mulighed for, at vedkommendes tilstand kan ændre sig på længere sigt. Engang ubegavet, altid ubegavet, lyder devisen. Problemet er bare, at når betingelserne ikke er opfyldt, skal intelligenstesten forkastes. Den er værdiløs. Astrid Krag kender udmærket problemet, Hun er blevet præsenteret for det før. Når hun henviser til den undersøgelse, der pågår i VIVE, spørges der netop heller ikke præcist til dette. Det ved hun eller departementet i hvert fald også godt.
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

Af Mikael Hertig

   

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 29. juni 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 753 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Uffe Elbæk (UFG).

  Spørgsmål nr: 753: ”Hvordan vil ministeren sikre, at forældrekompetenceundersøgelser, hvor herboende grønlændere testes med f.eks. WAIS IV (Wechsler Adult Intelligence Scale) og Rorschach, fuldt ud overholder det internationale forbund  APA's standarder og anbefalinger, og kan ministeren i forlængelse heraf oplyse, hvor mange forældrekompetenceundersøgelser, der er lavet på grønlandske forældre, hvor der er en risiko for, at de er aflagt i modstrid med anbefalingerne?”  

Den udeladte begrundelse:

    Den udeladte begrundelse  kommer her:
Efter APA's standarder og anbefalinger skal der være en meget høj grad af overensstemmelse mellem testsættets sproglige og kulturelle tilpasning, testpersonens modersmål, sprog og kulturbaggrund, og psykologens tilsvarende., En person med grønlandsk sprog og kulturbaggrund, der udsættes for at blive testet af en dansk psykolog med et dansk tilpasset testsæt, er derfor som udgangspunkt ugyldig, også med tests som WAIS IV og Rorschach. Alligevel aflægges disse tests på personer med grønlandsk sprog- og kulturbaggrund rutinemæssigt. Læd guidelines her: https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation_2ed.pdf Det fremgår heraf, at
"Evaluate that the amount of overlap in the definition and content of the construct Evaluate that the amount of overlap in the definition and content of the construct. Evaluate that the amount of overlap in the definition and  intended use (or uses) of the scores."
Translating and adapting tests, s. 9." Vurder sammenfaldet mht. definition og indhold ved opbygning af testens allerede fra definition og planlagt brug. Vurder også det samme med hensyn til tilrettelæggelse af kvotient, points og score.
"This guideline relies mainly on qualitative methods and specialists familiar with the research on specific cultural and language differences. It places special pressure on the selection of test translators and requires that translators be native to the target language and culture, since knowing the target language only is not sufficient for identifying possible sources of method bias".
Retningslinjen beror på kvalitative metoder og tilstedeværelsen af specialister, der er bekendt med forskningen og de særlige kulturelle og sproglige forskelle.  Dette udsætter  særligt pres på udvælgelsen af oversættere og fordrer, at oversættere skal have en indfødts kenskab til sproget og kulturen, da kendskab til vedkommendes sprog ikke er tilstrækkelig til at identificere mulige kilder til bias. Translating and adapting tests, s. 10.").
Ensure that the translation and adaptation processes consider linguistic, psychological, and cultural differences in the intended populations through the choice of experts with relevant expertise."    (Translating and adapting tests, s. 11)
Det skal tilsikres, at oversættelses- og tilpasningsprocessen tager højde for sproglige, psykologiske og kulturelle forskelle hos målpopulationen; det bør ske ved inddragelse af relevant ekspertise

"A native speaker of the target language will not only produce an accurate translation, but also one that reads fluently and appears indigenous. Living in the target locale will ensure up-to-date knowledge of the current language use. Our definition of an "expert", then, is a person or a team with sufficient combined knowledge of (1) the languages involved, (2) the cultures, (3) the content of the test, and (4) general principles of testing, to produce a professional quality translation/ adaptation of a test.  (11)

En indfødt person, der taler det pågældende modersmål vil ikke blot kunne lave en akkurat oversættelse, men også en sådan, at den fremtræder som hørende til den oprindelige kultur. Hvis den pågældende lever i oprindelseslandet, kender vedkommende den aktuelle sprogbrug der.  Vi definerer således en ekspert eller et hold med tilstrækkeligt kombineret kendskab til det pågældende sprog, kulturen, testens indhold og de almindelige testprincipper, der tilsammen udgør de nødvendige og tilstrækkelige betingelser for at kunne lave en professionel oversættelse og tilpasning af testen. 

 "Use appropriate translation designs and procedures to maximize the suitability of the test adaptation in the intended populations."(12)

Brug passende oversættelsesdesigns og procedurer for at maksimere tilpasningen af testen til den befolkning, den skal anvendes til.

"Provide evidence that the test instructions and item content have similar meaning for all intended populations". (13)

Skaf bevis for, at testens instruktioner og emneindhold betyder det samme for alle de populationer, den skal anvendes for.

"Provide evidence that the item formats, rating scales, scoring categories, test conventions, modes of administration, and other procedures are suitable for all intended populations." (14)

Skaf bevis for, at emnets formater, måleskalaer, resultatkategorisering, testbetingelser, administrative rutiner og andre fremgangsmåder er tilpasset alle de befolkninger, den skal kunne anvendes på.

Collect pilot data on the adapted test to enable item analysis, reliability assessment and small-scale validity studies so that any necessary revisions to the adapted test can be made.15

"Indsaml pilotdata fra den tilpassede test for at kunne analysere emneanalyse, simpel troværdighed (reliability) og småskala troværdighed (validitet) så enhver nødvendig rettelse kan indbygges i testen"

Select sample with characteristics that are relevant for the intended use of the test and of sufficient size and relevance for the empirical analyses 16

Lav en stikprøve med relevante karakteristika, svarende til den planlagte brug af testen- Stikprøven skal være tilstrækkelig stor til og relevant for empirisk analyse

Provide relevant statistical evidence about the construct equivalence, method equivalence, and item equivalence for all intended populations18

Skaf relevant statistisk bevis for testkonstruktionens match med originalen ned til hvert enkelt delemne (spørgsmål)  til alle de befolkninger, den skal anvendes til.

Finally, yet importantly, this guideline will require researchers to address construct equivalence. 20

Endelig, men ikke desto mindre vigtigt : Denne retningslinje (standard) kræver forskere til at adressere og bevise overensstemmelse mellem de forskellige tests for forskellige populationer

Der er grund til at hæfte sig ved, at de færreste enkeltanbefalinger overholdes, og også det forhold, at der tilsyneladende ingen dansk forskning eksisterer, der sikrer validitet, reliabilitet og graden af overensstemmelse mellem den danske version af det anvendte testsæt, brugen af tolkning etc. og populationen af grønlændere i Danmark.

 
Astrid Krag sidder ved sit skrivebors

Social- og Indenrigsminister, Astrid Krag, mandag den 1. juli 2019.

 

Minister Astrid Krag svarer:

  Fra d. 1. marts 2020 blev det et krav, at psykologer, der anvendes til at udarbejde forældrekompetenceundersøgelser i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse, skal være autorisede. Autoriserede psykologer har efter psykologlovens bestemmelser en række pligter i deres faglige virksomhed som autoriseret psykolog, herunder bl.a. at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Psykolognævnet fører tilsyn med autorisede psykologer, og Psykolognævnet vil derfor i forbindelse med en tilsynssag (1) kunne tage stilling til, hvorvidt psykologen har overholdt sine forpligtelser.Det fremgår af Psykolognævnets praksis, som det er beskrevet i nævnets vejledende retningslinjer, at autoriserede psykologer har metodefrihed. (2) Psykologen skal med sit metodevalg sikre sig, at undersøgelsens indhold er fyldestgørende til at belyse det opdrag, psykologen har fået. Endvidere skal psykologen i erklæringen om undersøgelsen redegøre fagligt for sit metodevalg, og det skal af erklæringen fremgå, hvilke temaer informationsindsamlingen har søgt belyst. Forældrekompetenceundersøgelser, der laves i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse, bør dog samtidig udarbejdes i overensstemmelse med Socialstyrelsens ”Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser” fra januar 2021. (3) Det fremgår af Socialstyrelsens retningslinjer, at undersøgelserne altid skal gennemføres ved brug af flere informationskilder og metoder (4) herunder samtaler med forældrene, samtaler med barnet, observationer af samspillet mellem barn og forældre samt eventuelt relevante psykologiske tests. Det fremgår desuden af Socialstyrelsens retningslinjer, at psykologen bør udvælge de metoder, der konkret vurderes relevante til at bidrage til belysning af forældrekompetenceundersøgelsens opdrag. Psykologen bør begrunde sit metodevalg, og i erklæringen skal det ganske kort angives, hvad den enkelte test eller metode omhandler og afdækker. Udarbejdelsen af forældrekompetenceundersøgelser er et skridt i sagsbehandlingen. Social- og Ældreministeriet har ikke adgang til registre eller lignende over de særskilte sagsbehandlingsskridt, der tages i forbindelse med en børnefaglige undersøgelse, og det er derfor ikke muligt at oplyse antallet af udarbejdede forældrekompetenceundersøgelser. (5) Jeg kan derudover oplyse, at på finansloven 2021 blev der afsat 1,2 mio. kr. i 2021 til en analyse af tvangsfjernelser af grønlandske børn i Danmark og deres efterfølgende trivsel. Analysen skal foretages af VIVE og tager afsæt i VIVEs eksisterende kortlægning fra 2010: "Grønlandske børn i Danmark". Analysen skal bl.a. have fokus på grønlandske børn, der er anbragt uden for hjemmet i Danmark. Med venlig hilsen Astrid Krag    

Noter

Psykolognævnet er ikke noget klageorgan, idet det ikke kan gå ind i den enkelte sag. Et muligt medhold fra psykolognævnet har derfor ingen indflydelse på sagens udfald på dens vej fra forvaltningen over Børn- og Unge- Udvalget, Ankestyrelsen og til Byretten. Sagsbehandlingstiden er langsommere end sagsgangen, så byrettens afgørelse må forventes at foreligge før udtalelsen (der er altså ikke tale om nogen kendelse) foreligger. Erfaringen fra de få sager vi kender er, at der bare lægges vægt på noget andet. Ganske vist mente BUU, at den udtalte kognitive defekt var hovedgrunden til anbringelsen. Men i Ankestyrelsen kan der så bare skiftes begrundelse. 2) Indebærer den autoriserede psykologs metodefrihed en ret til at se bort fra APAs standarder? 3) Af retningslinjerne fremgår side 37:   " Der kan i konkrete undersøgelsessituationer være særlige grunde til ikke at anvende systematiske metoder med testning mv., hvilket psykologen i så fald anbefales at redegøre for i sin erklæring. Overordnet kan psykologiske tests og metodik opdeles i følgende hovedgrupperinger. Metoder til testning og afdækning af kognitive funktioner, herunder begavelse og funktionsniveau samt fleksibilitet, opmærksomhed og andre eksekutive funktioner:" Problemet er, at det skal begrundes, hvorfor man ikke tester intelligens. Så er det nemmere at gøre det rutinemæssigt. Der testes som regel. 4) Der bliver ikke her spurgt til FKU'erne i deres helhed, men alene til den psykologiske testning af intelligens. "Det er varmere på landet end om sommeren".   5) Ministeren  har jo metodefrihed. Hvis det hele  var så simpelt., kunne vi andre jo bare selv have slået det op.  Men hun kunne jo gennem Socialstyrelsen have spurgt kommunerne? 6) Det ligger udenfor VIVE-undersøgelsens kommissorium at gå i dybden med brugen af WAIS IV og tilsvarende. ›  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1