Krag: Kommunen skal selv vælge psykolog til FKU

Authors:

Abstract

Et ministersvar:

Denne artikel demonstrerer problemerne med FKU (forældrekompetenceundersøgelser).  Astrid Krag svarer slet ikke på det centrale spørgsmål. På den måde bliver det til en slags anskuelsesundervisning.
Billede af kvinde i en gynge og en tom ved siden af

Er der en, der mangler?

Fortsætter den kommunale magtfordrejning?

af Mikael Hertig
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

"Kommunen kan vælge objektivt", siger Astrid Krag

Astrid Krag sidder ved sit skrivebors

Social- og Indenrigsminister, Astrid Krag, mandag den 1. juli 2019.

Læs nedenstående artikel. Den handler om ForældreKompetenceUndersøgelser.  (FKU). Det er meget omfattende undersøgelser af enten kommende eller eksisterende forældres evne til at være forældre. De bruges som beslutningsgrundlag i forbindelse med tvangsfjernelser. Spørgsmål og svar her handler om, hvorvidt en psykolog, der lever af at levere FKU'er til en kommune, ikke er i et sådant afhængighedsforhold til kommunen, at hun eller han kan mistænkes for usaglighed? Vedkommende kender jo det indhold, kommunen foretrækker...   MF Uffe Elbæk har stillet dette spørgsmål til Social- og Indenrigsminster Astrid Krag.  Om hun overhovedet svarer på spørgsmålet, må læseren dømme om  
Spørgsmålets ordlyd:
"Vil ministeren anbefale en ændret praksis, så forældre, der får deres forældrekompetencer undersøgt gennem forældrekompetenceundersøgelser (såkaldte FKU) selv kan vælge en autoriseret psykolog?"
  Skriftlig begrundelse:
Ankestyrelsen har netop fastslået, at kommunen, der jo betaler undersøgelsen, frit kan vælge, hvilken psykolog den vil bestille til at udføre FKU’en. Dette er fra forældreside blevet kritiseret, fordi der så foreligger en risiko for finansiel magtfordrejning. Grundene hertil er to: For det første er det gennem vejledning nu modsat tidligere en fast skik, at en FKU skal være gennemført af en autoriseret psykolog. Man må antage, at når der så gennemføres en undersøgelse på et forudsat højt fagligt niveau, så må der også være en høj grad af reliabilitet (= overensstemmelse mellem de resultater, forskellige psykologer når frem til i den samme sag). Der er ikke foretaget reliabilitetsundersøgelser på FKU'er i Danmark, men der foreligger sager, hvor der er rekvireret en ny, hvis kommunen ikke har været tilfreds med det første resultat. For det andet får psykologen alt det belastende bekymringsmateriale udleveret om forældrene, som danner baggrund for beslutningen om at iværksætte FKU’en, og at det derved kommer til at fremstå som en bestilling af en rapport med en bestemt konklusion. Hvis man indfører en fritvalgsordning, udsættes kommunen slet ikke for mistanke om myndighedsinhabilitet og magtfordrejning.
    Svar
Medlem af Folketinget Uffe Elbæk (UFG) har d. 17. juni 2021 stillet følgende spørgsmål nr. S 1644 til social- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. S 1644: ”Vil ministeren anbefale en ændret praksis, så forældre, der får deres forældrekompetencer undersøgt gennem forældrekompetenceundersøgelser (såkaldte FKU) selv kan vælge en autoriseret psykolog?” Svar: For mig er det vigtigste, at de børnefaglige undersøgelser, der bliver udarbejdet, er af høj kvalitet, således at de understøtter, at udsatte børn og unge får den rette hjælp. (1) Som det er i dag, ligger opgaven med at vælge psykologen til udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser hos kommunen. Dette fordi kommunen som offentlig myndighed har pligt til at sikre en veloplyst, faglig og saglig sagsbehandling i de sager, hvor forældrekompetenceundersøgelser indgår som en del af sagens oplysning.  Det er derved kommunens ansvar at sikre neutrale og objektive forældrekompetenceundersøgelser i forbindelse med en børnefaglig undersøgelse. (2) Jeg har stor forståelse for, at en afgørelse om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke er en meget indgribende afgørelse for barn og forældre, som man som forældre ønsker at undgå. Derfor tror jeg også, at vi må erkende, at forældrene som udgangspunkt vil være kritisk indstillet over for undersøgelser, der belyser svære elementer i samspillet med deres børn. (3) Derfor mener jeg heller ikke, at man i en sådan situation kan forvente af forældrene, at de skal kunne forholde sig objektivt til igangsættelse og resultat af den forældrekompetenceundersøgelse, der bliver udarbejdet som led i den børnefaglige undersøgelse. Jeg mener derfor, at det er helt rimeligt, at det er kommunen, ikke forældrene, der har ansvaret for, at der gennemføres en saglig og neutral undersøgelse i denne situation. (3) Dette ændrer dog ikke på, at forældrene selvfølgelig skal inddrages i arbejdet, og at man i kommunerne skal være særlig opmærksom på, at afgørelser om anbringelse uden samtykke er en af de mest indgribende afgørelser, man som forældre kan forestille sig.
page1image1012304464
1
page2image970273168
Det har siden 1. marts 2020 været et krav, at psykologiske undersøgelser af forældremyndighedsindehaveren, der iværksættes som led i en børnefaglig undersøgelse, skal foretages af en autoriseret psykolog. Dette er for at sikre kvaliteten af bl.a. de forældrekompetenceundersøgelser, der bliver lavet i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse. Det betyder, at samtlige psykologer, der udarbejder forældrekompetenceundersøgelser til kommunerne, siden 1. marts 2020 har skullet være autoriserede og dermed er underlagt Psykolognævnets tilsyn og tilsynsforanstaltninger. (4) Med venlig hilsen Astrid Krag
  _______________________________________'  

Noter

1: Emnet er kvalitetssikring. Der er enighed mellem Elbæk og ministeren herom. Hvorfor skrive det? 2) Ministeren svarer slet ikke på det centrale spørgsmål. Den ene autoriserede psykolog kan vel være lige så god som den anden, og hvis det hele var så "objektivt", ville enhver autoriseret psykolog vel nå til det samme resultat med at følge den samme fremgangsmåde? Reliabilitet er den videnskabelige betegnelse, der netop udtrykker videnskabelig objektivitet i forbindelse med gennemførelse af en proces efter kriterier som fastlagt på forhånd.  Opgaven er beskrevet præcist i disse retningslinjer fra Astrid Krags eget ministerium. Det er jo sådan, at hvis en psykologs frihed er begrænset enten af en ledelsesmæssig instruktionsbeføjelse (psykologen er ansat i kommunen) eller af psykologens økonomiske interesse (finansiel magtfordrejning), så udsættes vedkommende for at påvirke resultatet i den retning, kommunen ønsker? 3) Hvis det var så objektivt med FKU, at den ene autoriserede psykolog ville nå til samme konklusion i sin måling af en persons forældreevne som den anden, ville valgfriheden jo også være underordnet? Forældrene eller kommunen ville jo modtage den samme konklusion? Men sådan er det åbenbart sket ikke for ministeren, der her slutter baglæns. Da kommunen forvaltningsretligt er forpligtet til at være saglig ("objektiv"), så er den det også? Vi har jo netop reglerne om usaglig forvaltning (magtfordrejning) for at sikre os saglig forvaltning. At udelukke, at usaglig forvaltning kan finde sted under henvisning til forvaltningen skal/ eller bør være saglig, er i sig selv en kæmpe retsvildfarelse.   4) Psykolognævnet er ikke noget klageorgan. Borgeren kan ikke få ændret afgørelser gennem klager til psykolognævnet. Psykolognævnet udtaler sig om metoden, ikke om konklusionen. Astrid Krag forholder sig overhovedet ikke til den mulige kritik: At lave FKU'er er ikke nogen objektiv videnskab, der er frihåndstegning med nogle bestemte metodiske enkeltnedslag, der bør overholdes. Det kan undre, at spørgsmålet om magtfordrejningsrisiko og  troværdighed i form af reliabilitet overhovedet ikke indgår i den ministerielle besvarelse.  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1