Beskyttet: Pilu

Authors:

Abstract

PILUPartsrepsign130621   Esbjerg Kommune Familierådgivningen Kære Pernille Larsen Meier. B&UU Jeg fremsender hermed underskrevet partsrepræsentationsaftale. Hermed er det skriftlige i orden, Idet jeg henviser til den tidligere fremsendte mail, stiller jeg hermed spørgsmål til overholdelse af god forvaltningsskik i forbindelse med det planlagte B&UU-møde 16. juni kl. 15.30. Hermed fastholder jeg ønsket om, at advokat Jesper Gad og undertegnede sammen med Pilunnguaq Poulsen får rimelig lejlighed til at sætte os ind i sagens akter i passende tid før mødets afholdelse. De meget snævre fristforhold taget i betragtning finder jeg det kritisabelt, at Familierådgivningen forlanger skriftlig dokumentation. Det fremgik af min henvendelse afsendt samme dag, som jeg gik ind i sagen, at Pilunnguaq M Olsen har orienteret mig, og at hun modtog samme mail som forvaltningen. Der er formelt set ingen krav om skriftlighed. Det viser sig, at forvaltningen har brugt mellemtiden til at fremsende sms-er til Pliunnguaq M Olsen - formentlig fordi forvaltningen ikke anerkender partsrepræsentationsaftalen, før den foreligger i skriftlig form. Yderligere om fristforhold. Pilunnguaq M Olsen indkaldes via brev af 9. juni til møde i forvaltningen 10. juni til en partshøring, hvor hun ikke på forhånd heller har fået lejlighed til at sætte sig ind i sagens dokumenter. Som det ligger oplyst for mig indtil videre, foreligger der kun det akutte i sagsforløbet (som jeg ikke kender til endnu), at forældrene ihærdigt har prøvet at opnå kontakt med deres datter, som de savner kontakt med. Datteren befinder sig tilsyneladende befinder sig i en krydspressituation mellem institutionen og forældrene. Kommunen skulle - igen efter forældrenes version - forinden have forbudt dem enhver form for kontakt eller samvær med datteren. I det omfang, det på noget tidspunkt skulle have været tilfældet, bedes hjemlen hertil angivet. Derfor fastholder jeg på vegne af Pilunnguaq ønsket om at få sagen udsat, indtil vi har fået fuldt kendskab til sagens akter. Aktindsigt opnås ved, at udskrift fra ESDH-systemets log vedlægges som sags- og begivenhedsoversigt, alle dokumenter i systemet fremsendes til Pilunnguaq M. Olsens E-boks. Fra dagen efter afsendelsen beder vi om syv kalenderdages frist. Jeg tillader mig for god ordens skyld at henvise til følgende: Forvaltningslovens § 19, stk. 1 giver borgeren ret til at bede om en udsættelse, således at hun sammen med sine rådgivere kan få tid til at sætte sig ind i sagens dokumenter. Denne garantiforskrift ses ikke overholdt. Af Vejledning til Forvaltningsloven, idet der slet ikke er sket andet, end at Pilunnguaq M Olsen er blevet indkaldt til møde med dags varsel. Emnet her kan næppe ses som bagatelagtigt, da alle anbringelsessager efter en almindelig proportionalitetsbetragtning hører til i den absolut høje ende.  Såvidt jeg er orienteret, foreligger der en anmeldelse til politiet for vold i sagen. Om der er rejst sigtelse eller ej, vides ikke. Men heller ikke dette forhold er akut. Efter Vejledning til Forvaltningsloven, punkt 106 hedder det: "Hvis parten anmoder om at får fristen forlænget (der er ingen egentlig frist, for dokumenterne er ikke modtaget) bør en sådan normalt imødekommes, medmindre det vil være væsentligt i strid med de hensyn, der lå til grund for fastsættelsen af fristen". Hvis mødet ikke kan udsættes, må vi jo møde op under de ugunstige forhold Venlig hilsen MIkael Hertig Fregattten 4, 1 tv 6400 Sønderborg Den 11/06/2021 kl. 18.50 skrev Pernille Larsen Meier. PEMEI: Kære Mikael   Du har d. 10.06.2021 rettet henvendelse til familierådgivningen med besked om, at du er partrepræsentant i en konkret sag i Familierådgivningen. Jeg skal i den forbindelse anmode om skriftlig dokumentation for partsrepræsentationsaftalen.  
Venlig hilsen
Pernille Larsen Meier. PEMEI
Teamleder
Familierådgivningen
Social barn-ung-voksen
Tlf. 76 16 35 20
Storegade 182, 6705 Esbjerg Ø
PILUPartsrepsign130621