Forudindtaget forvaltning

Authors:

Abstract

 

 "Du er uegnet som mor. Det kan der ikke ændres på. Det er permanent"

Tilkendegivelse til borger. Fremsat før sagen er undersøgt.

Billede af kvinde i en gynge og en tom ved siden af

Er der en, der mangler?

 

Når de konkluderer først og bestiller konklusionen undersøgt bagefter

af Mikael Hertig 23 februar 2021   I sager op til en anbringelse udenfor hjemmet - "frivillig" eller uden samtykke - har kommunen en klar pligt til først at handle, når sagen er færdigt undersøgt. Jeg refererer til et tilfælde, som moderen har beskrevet på Facebook. Her hæfter jeg mig ved, at en klar udtalelse om forældreevner er fremsat, uden at sagen er undersøgt ordentligt. Det strider mod officialmaksimen. Hele undersøgelsen bliver et stykke teater. Det er intet under, at mange, der har gennemløbet optakten til en anbringelse føler det, som om hele undersøgelsen ikke er nogen undersøgelse, men et stykke absurd teater. Selv, når man tager i betragtning, at sagsbehandlerne stort set udelukkende beskæftiger sig med forældre, de af den ene eller anden grund har fået kig på, så nytter det ikke noget, at de bare udtrykker deres foreløbige formodninger som konklusioner på undersøgelser, der endnu ikke er foretaget.

OFFICIALMAKSIMEN - OPLYSNINGSPRINCIPPET

    I det tilfælde handler forvaltningen imod officialmaksimen.  Kært barn har mange navne. Det kaldes også    oplysningsprincippet. (1)  Her er det forudsat, at arbejdet med at træffe en afgørelse. Det er oplagt, at  der op til en afgørelse foretages  undersøgelser, dels af juraen (jus) , dels af de faktiske omstændigheder (faktum). Det følger heraf, at der ikke må konkluderes, før sagen er endeligt undersøgt. Det følger af proportionalitetsprincippet,  at der skal være en rimelig balance mellem indgrebets  dybde på den ene side og lovhjemlens klarhed på den anden. Men i sager, hvor der skal indhentes oplysninger til brug for en indgribende, skønsmæssig truffet afgørelse er det også nødvendigt, at der først træffes en konklusion, når hele undersøgelsesforløbet er afsluttet, og borgeren har haft lejlighed til at udtale sig. Der er reelt ikke tale om nogen socialfaglig vurdering, men om en fjendtlig holdningstilkendegivelse.     "Du er uegnet til at være mor" Den besked modtager mennesker somme tider fra Børne- og Ungeudvalget, når børnene/barnet skal anbringes udenfor hjemmet. Beskeden kan også blive leveret af forvaltningen. Der er psykologer, der lever af at levere skytset i den slags sager. De laver undersøgelser og udtaler sig dels klinisk om den voksnes egenskaber. Men hvad, når en tilfældig socialrådgiver kommer med sådan en meddelelse, før det er undersøgt? Konklusionen og formuleringen kender vi fra afgørelser, fordi det ganske præcist matcher ordlyden i serviceloven.   Langt de fleste anbringelser i Danmark sker på forvaltningens initiativ, men frivilligt. At den frivillighed ikke er mange potter pis værd, fordi de fleste anbringelser sker under en slags trussel, det vidner utallige udsagn om.  Bag det hele ligger nogle selvkørende, selvtilstrækkelige og langt hen ad vejen udygtige forvaltninger, som ikke fatter deres opgave. Magten må være gået dem til hovedet. Overfor opgaver som det at arbejde med at skille mødre og fædre fra deres børn og børn fra deres mødre og fædre er der under alle omstændigheder tale om traumatiserende indgreb, der skal overtrumfes af en virkelighed, der er endnu værre. Det kræver ikke nogen selvfed attitude, men ydmyghed overfor opgaven. Set fra forvaltningens side er det oplagt, at både nødvendige og unødvendige tvangsfjernelser eller anbringelser mødes med samme vrede fra de pågældendes side. Sagsbehandleren skal være klart i stand til at skelne mellem de tilfælde, hvor tvangsfjernelse er nødvendigt og dem, der ikke er det. Tilfældet her er ikke enestående. Det er snarere typisk. Det vidner om det totale fravær af juridisk indsigt. Det er så  een ting. Men hvad med empati, mentalisering? Brutaliteten må ikke vinde over fagligheden, men det gør den for tit.  
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

                  Noter   1 Hertig, M: "Anbringelse udenfor hjemmet",  Forvaltningsret og Politik 2, 2. årgang 2021, p 16. https://usercontent.one/wp/www.forvaltningsret.nu/wp-content/uploads/2021/01/ForvaltningsretOgPolitik22021w.pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1