Brev til en kommune om brug af intelligenstest på grønlandsk dreng

Authors:

Abstract

  Hver gang en dansk kommune tester et barn med WISC / Wechsler eller en voksen med WAIS IV,  skal resultatet forkastes. Efter internationale standarder skal psykometriske tests være tilpasset testpersonens modersmål, og psykologen skal selv have et indgående kendskab såvel til modersmål som kultur.  Men her i landet ser man stort på den slags detaljer.
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

     

Idag sendte jeg dette brev til en dansk kommune.

Boligblokke i det moderne Nuuk

Qinngorput, Nuuk
Boligblokke

    Igen og igen ser vi, at kommunernes familieafdelinger vurderer grønlændere - både forældre og børn som dumme, dvs. "kognitiv defekt", "intelligens langt under middel". De gør dumheden til den egentlige grund til, at børnene skal anbringes hos en dansk familie eller på et opholdssted. Først og fremmest er der en lovbestemmelse, der siger, at hvis børn eller voksne er for dumme, så skal de anbringes (fjernes) .  Kommunen bestiller testen hos en psykolog (FKU) eller leverer den selv (PPV). Den bestemmelse er en hovedgade til anbringelser af grønlandske børn. Men testene skal forkastes, hver gang testpersonen har grønlandsk som modersmål og eller kulturbaggrund.      

XXXX Kommune Byrådssekretariatet

Sønderborg, 30 . november 2020

Anmodning om indrømmelse af fejl

Vedr. en grønlandsk mor og hendes anbragte søn

I oktober 2018 blev min klientmoderens søn testet i XXXX Kommunes PPR-regi med en såkaldt Wechsler-test (materiale vedlagt), der syntes at vise, at sønnen ikke skulle være normalt begavet, men væsentligt under. Sønnen er de første 6 år af sit liv opvokset i Danmark dels hos sin grønlandske mor, dels hos sine grønlandske bedsteforældre. Sproget og kulturbaggrunden har således været grønlandsk. Moderen taler grønlandsk i hjemmet, bedsteforældrene kun grønlandsk. Sønnens danskkundskaber har derfor været sekundære – erhvervet gennem daginstitutioner.

Testen blev aflagt som en Wechsler III på dansk af en dansk psykolog på et dansk testsæt. Der er således en klar uoverensstemmelse mellem

testen og hans kulturbaggrund og sprog.

Imidlertid fremgår det ret tydeligt af de gældende internationale standarder for aflæggelse af psykometriske tests, at nogle bestemte anbefalinger

bør overholdes.

Jeg anmoder hermed på moderens vegne om, at XXXX Kommune tilkendegiver, at den gennemførte test på de nedennævnte punkter ikke har respekteret de citerede internationale standarder. Der henvises hermed til denne artikel, der har udførligt link til hele standardiseringsudvalgets tekst.

https://www.aquut.com/2020/02/13/psykologiske-tests-i-tvangsfjernelsessager-misbruges/

 

Jeg anmoder hermed om, at XXXX Kommune udsteder en erklæring, hvor det fremgår, at nedenstående ikke er iagttaget:

1) Der har ikke været tilknyttet specialister i grønlandsk sprog og kultur

Denne retningslinje beror især på specialisters kvalitative metoder. og særlige specialister, der er bekendt med  forskning i de specifikke kulturelle og sproglige forskelle. Dermed lægges der pres på udvælgelse af oversættere; det forlanges, at de selv skal have sproget som modersmål og have et  indgående kendskab til kulturen for at kunne identificere mulige kilder til fejl (bias)   '”

2) Psykologen var ikke indfødt grønlænder. Hun/han lever således ikke op til ekspertkravet som citeret her:

En indfødt person, der taler det pågældende modersmål vil ikke blot kunne lave en akkurat oversættelse, men også en sådan, at den fremtræder som hørende til den oprindelige kultur. Hvis den pågældende lever i oprindelseslandet, kender vedkommende den aktuelle sprogbrug der.  Vi definerer således en ekspert eller et hold med tilstrækkeligt kombineret kendskab til det pågældende sprog, kulturen, testens indhold og de almindelige testprincipper, der tilsammen udgør de nødvendige og tilstrækkelige betingelser for at kunne lave en professionel oversættelse og tilpasning af testen.”  

3) Der har ikke været forsøgt anvendt oversættelsesdesigns:

Brug passende oversættelsesdesigns og procedurer for at maksimere tilpasningen af testen til den befolkning, den skal anvendes til.”

4) Der er ikke ført bevis for, at testens instruktioner og emneindhold og validt kan anvendes på børn med grønlandsk kulturbaggrund.

Skaf bevis for, at testens instruktioner og emneindhold betyder det samme for alle de populationer, den skal annvendes for.”

5) Formater, måleskalaer, resultatkategoriseringer, testbetingelser, resultatkategoriseringer, administrative rutiner og andre fremgangsmåder er ikke tilpasset grønlandsk sprog og kulturbaggrund.:

Skaf bevis for, at emnets formater, måleskalaer, resultatkategorisering, testbetingelser, administrative rutiner og andre fremgangsmåder er tilpasset alle de befolkninger, den skal kunne anvendes på.

6) Der er ikke udviklet nogen pilotdatamodel for at sikre reliabilitet med og validitet mht. grønlandsk kulturbaggrund. Der er ikke søgt nødvensige rettelser indarbejdet i testen.

"Indsaml pilotdata fra den tilpassede test for at kunne analysere emneanalyse, simpel troværdighed (reliability) og småskala troværdighed (validitet), så enhver nødvendig rettelse kan indbygges i testen".

7) Der foreligger ikke noget statistisk forarbejde, der belyser Wechsler-testens anvendelighed på sønnen med hans grønlandske sprog og kulturbaggrund

Lav en stikprøve med relevante karakteristika, svarende til den planlagte brug af testen- Stikprøven skal være tilstrækkelig stor til og relevant for empirisk analyse”

8 ) Da XXXX Kommune ikke har gjort noget forsøg på at anvende en særlig testkonstruktion, der kan anvendes overfor grønlændere, er der heller ikke noget videnskabeligt bevis på, at testen kan anvendes på sønnen.

Skaf relevant statistisk bevis for testkonstruktionens match med originalen ned til hvert enkelt delemne (spørgsmål)  til alle de befolkninger, den skal anvendes til.

9 ) XXXX Kommunes valg med hensyn til at bruge Wehsler III hviler ikke på nogen fagfællebedømt overensstemmelse mellem den danske tests anvendlighed på danskere og på grønlændere.

Denne retningslinje (standard) kræver forskere til at adressere og bevise overensstemmelse mellem de forskellige tests for forskellige populationer”.

Hermed beder jeg om, at PPR fremsender sit præcise og klare svar på ovenstående. Der er næppe brug for finere forklaringer på, hvorfor testen således bare gennemførtes alligevel.

Venlig hilsen

Mikael Hertig Partsrepræsentant

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1