Afskaf papirlæger i Jobcentre

Authors:

Abstract

"Sundhedskoordinator" er købt og betalt af kommunen

 

Resumé

  I denne artikel foreslår jeg, at "Klinisk Funktion" og deres "Sundhedskoordinatorer" (formelt placeret under regionerne)  enten nedlægges eller erstattes af en neutral oversættelsesfunktion. Ordningen virker som en videreførelse af de kommunale lægekonsulenter, som blev stoppet, fordi de i strid med de lægeetiske regler blander sig i patientbehandlingen. Papirlægen er en læge, der frigøres fra lægeløftet og de lægeetiske regler, fordi vedkommende arbejder administrativt - principielt på samme måde som en jurist i forvaltningen arbejder under den politiske ledelses instruktioner. Papirlæger bør ikke få nogen som helt indflydelse på den enkelte borgers medicinske behandling. Det bliver let til magtfordrejning, når kommunen har en massiv interesse i. at forlænge kontanthjælp eller ressourceforløb. Papirlæger bør efter min mening slet ikke behandle enkeltsager uden en anden interesse end patientens ve og vel. Det lægger ordningen, som den er i dag  op til.  
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark

 

Tendens til finansiel magtfordrejning - imod etiske regler

  Klinisk funktion og sundhedskoordinator Ordningen, hvor der under Regionerne, men betalt af kommunerne,  blev etableret et tilsyneladende neutralt korps af lægekoordinatorer, er en skamplet på lægestanden. De er en mannichehær af sundhedsautoriserede personer, der straks skal fralægge sig ethvert lægeetisk eller sundhedsetisk ansvar for at kunne medvirke til det, der ligner. finansiel kommunal magtfordrejning.  De er ikke underkastet autorisationsloven eller de lægeetiske regler (se i bunden af artiklen).   For nogle år siden tvang man gældende ret igennem, så kommunerne ikke måtte bruge egne lægekonsulenter mod borgerne. Det skyldtes ikke mindst, at Jobcentrenes læger begyndte at diagnosticere på egen hånd på kommunens vegne. Det bryder med både lægeløftet og autorisationsloven. Derfor måtte KL, Danske Regioner, Beskæftigelsesministeriet og embedsværket i Sundhedsministeriet finde frem til en anden model, hvor mannichemetoden kunne fortsætte med at tilsikre, at kronisk syges lidelser kan forlænges igen og igen, mens de stresses af jobcentre, enten på kontanthjælp eller i ressourceforløb. Glem ikke, at merudgifterne  vokser voldsomt, når en borger overgår fra kontanthjælpslignende ydelser til førtidspension eller fleksjob.    
Læge med stetoskop , blok og kuglepen

Er lægen underkastet de lægeetiske regler? Ikke sundhedskoordinator, Han er reelt ansat af kommunen?

  Man lavede så en underlig hybrid konstruktion, hvor det fuldtud er kommunerne, der finansierer en institution, der hører under Regionerne. Kommunerne er forpligtet til at bruge sundhedskoordinator i bestemte sammenhænge. Det har oven i købet vist sig, at region Syddanmark nægter at give aktindsigt, fordi chefen mener, Klinisk Funktion slet ikke er en del af offentlig forvaltning. Man sidder unægtelig og får det indtryk, at det her ikke foregår i Danmark, men i nærheden af Sicilien. Se denne artikel.    

To modeller: Afskaffelse eller en simpel oversættelse?

Er der overhovedet et behov for den form for lægekonsulenter, der er tale om her? Er og bliver det ikke en falsk påstand, at den praktiserende læge ikke selv er i stand til at samle journalmaterialet, lave sin egen bedømmelse og skrive det ind i en lægeattest, fx. LÆ265? Er indholdet ikke forståeligt? Set fra den vinkel vil udgiften til hele baduljen simpelthen kunne spares væk. Grunden til, at det politiske system ikke har villet acceptere den løsning  er enkel:  En ting er, at jobcentrene ikke har tillid til borgerne. De har heller ikke tillid til de praktiserende lægers attester. Kommunerne tvivler på, at attesternes indhold er retvisende. De mener, at de praktiserende læger i alt for høj grad er på deres patienters side og det så meget, at det er værd at overveje, om ikke man kan indbygge en slags systemisk ekspertise, der laver andre vurderinger af menneskets helbred end den praktiserende læges. De føler, at den praktiserende læge er i lommen på hans eller hende patienter. At lægen for at tilfredsstille patientens pres i en eller anden retning ikke anlægger faglige og medicinske vurderinger, men præsterer udtalelser, der er biased til patientens fordel overfor kommunen. Stabelvis af undersøgelser viser, at beskæftigelseslovgivningens forudsætning om de aktivitetsparates og ressourceforløbsmodtagernes erhvervs- og funktionsevne simpelthen er forkert. Der er i almindelighed ingen erhvervsevne at udvikle. Men under neoliberalt pres er den faktaresistente højrefløj, til og med Socialdemokratiet, bidt af den tanke, at de smerteplagede, gigtsyge, hjerteinfarktramte, nedslidte, angstudtværede, ødelagte bare skal tage sig sammen i løntrykkeriets hellige navn. Det er ren ideologi. Det er noget, de fleste på Christiansborg burde vide.  Det kan bare ikke lade sig gøre. Det bedste ville derfor være, om man simpelthen sparede Klinisk Funktion og Sundhedskoordinatorerne væk. Der er sagligt set ikke brug for dem. På den anden side:  Man kunne jo alternativt til en afskaffelse foreslå, at der blev ansat nogle sygeplejersker og lægesekretærer i kommunerne til at varetage en ikke.-behandlende sprogfunktion.  Så kan de oversætte medicinsk til dansk.  Det ville aflaste de praktiserende læger fra nærgående og misforståede spørgsmål fra sagsbehandlere i kommunerne.

De lægeetiske principper kan du læse her:

 

"Lægens opgave er at arbejde for sundhed og livskvalitet hos sine patienter og i det omgivende samfund. Den rolle indeholder et stort ansvar, og den forudsætter tillid både til den enkelte læge og til lægestanden.

Patientrettet ansvar

Derfor skal lægen altid handle på en måde, som viser lægen værdig til den tillid fra patienter, kolleger og samfund, som varetagelse af lægerollen kræver.

  1. Lægen skal fremme sundhed og livskvalitet hos sin patient.
  2. Lægen skal respektere sin patients værdighed og personlige integritet samt arbejde for et sy-stem, der sikrer dette.
  3. Lægen skal indleve sig i patientens situation og i sin behandling tage udgangspunkt i patientens ønsker og værdier.
  4. Lægen skal anse alle patienter som ligeværdige og undgå forskelsbehandling, som ikke er fagligt begrundet.
  5. Lægen skal tage ansvar for sin patient og handle med omhu og samvittighedsfuldhed.
  6. Lægens handlinger og ytringer skal bygge på lægevidenskabelig viden og erfaring. Hvis lægens handlinger eller ytringer adskiller sig fra den faglige konsensus, så skal lægen gøre patienten og andre relevante parter tydeligt opmærksom på dette.
  7. Lægen skal respektere patientens ret til selvbestemmelse. Frivilligt, informeret samtykke skal være udgangspunktet for behandling."

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1