Forkastelse af partsrepræsentant

Authors:

Abstract

    Hvornår kan en offentlig forvaltning forkaste en partsrepræsentant? Det spørgsmål handler denne artikel om.          
Måge på badebro

Måge på badebro

      1. Vedr. nægtelse af partsrepræsentantskab for anbragt grønlænder på opholdssted

XXXX Kommune har ved skrivelse af familierådgiver (socialrådgiver ) underkendt mit partsrepræsentantskab, som er hjemlet i forvaltningslovens § 8, stk. 1. Jeg er uenig i underkendelsen og dens begrundelse. Bruger man de normale klageveje, vil det tage op til et år, før der foreligger en afgørelse i ankesystemet.

I mellemtiden nægtes parten således at være repræsenteret af den person, hun selv ved sin underskrift har ønsket som sin partsrepræsentant. Det anføres samtidig her for god ordens skyld, at i forholdet til er jeg fortsat pigens partsrepræsentant, da XXXX Kommune ingen kompetence har til at underkende mig som partsrepræsentant på opholdsstedets vegne.
Billede af papir og blyant

Notatpligt

Under disse omstændigheder anmoder jeg om, at afgørelsen får opsættende virkning, indtil klagesagen er afgjort. Jeg beder samtidig om aktindsigt i dokumenter og notater imellem XXX Kommune og Opholdsstedet i sagen.

Sagen påklages således nu til Borgerrådgiver og Borgmester med henblik på en så hurtig afgørelse som muligt. Underkendes min klage, begærer jeg sagen overdraget til Ankestyrelsen med henblik på en hurtig sagsbehandling.

Tegneseriefigur af glad ekspertdame

Da jeg ikke tør snuppe billeder af Vibeke Manniche fra hendes egen side, ser vi her en glad underviser

Påstand: Afgørelsen er ugyldig og savner en juridisk gangbar begrundelse. Den bygger dels på  retsvildfarelser, dels på faktiske vildfarelser. Disse elementer gennemgås nedenfor.

Billede af papir og blyant

Fremstilling

Billede der viser, at et dokument overrækkes

Fortolkningsbidrag: Hvad kræves der for at kunne underkende partsrepræsentation

 

Litteraturen om Partsrepræsentation i forvaltningsretlige lærebøger er sparsom. Ud over bestemmelsens ordlyd (forvaltningslovens § 8, stk. 1) skal man formentlig indledningsvis have fat i Justitsministeriets Vejledning 11740 af 1986, punkt 44. Her hedder det: "Hvis den pågældende repræsentant eller ønskede bisidder er ganske uegnet til at varetage partens interesser eller måske direkte vil kunne skade parten, kan undtagelsesbestemmelsen i særlige tilfælde også tænkes anvendt af hensyn til parten selv."

  Sherlock Holmes

Folketingets Ombudsmand har ydet et sammenhængende bidrag til beskrivelsen af bestemmelsen om partsrepræsentation. Der henvises her til en sag, hvor et års forsøg på at få en bisidder til ikke at være til stede og hele tiden blande sig i den medicinske behandling af en misbruger endte med, at en bisidder blev underkendt som sådan af hensyn til misbrugerens mulighed for at kunne modtage den rette behandling. Det bemærkes for fuldstændighedens skyld, at her var der navnlig tale om fysisk tilstedeværelse og indblanding. Analogislutningen mellem bisidder og partsrepræsentant er i den sammenhæng adækvat således, at hvad der måtte gælde for en bisidder, også må kunne gøres gældende vedrørende en partsrepræsentant.

  For egen regning skal indskydes, at hvis der kan påvises en form for interessekonflikt, der kan ses som analog til inhabilitet således, at vedkommende partsrepræsentant kan ses som varetagende helt usaglige interesser, må dette kunne indgå i den konkrete vurdering, forvaltningen foretager. Men vurderingen selv skal naturligvis også være saglig.1   Flag - grønlandsk på hel

Se også lovforslagets fremsættelse, folketingstidende 1985/86, ft. til Forvaltningslov, p. 88.

Spørgsmålet, der skal afgøres er, juridisk set, om en konkret vurdering i dette tilfælde kan føre til en lignende konklusion i dette tilfælde.

Endvidere henledes opmærksomheden på det forhold, at underkendelsen af partsrepræsentationsaftalen indebærer, at myndigheden ikke kan udtale sig eller bevilge aktindsigt, idet der under disse omstændigheder naturligvis indtræder tavshedspligt, jf. Ombudsmandens gennemgangs punkt 7.

  Partshøring. Som det fremgår af ovenstående, er det absolutte udgangspunkt forvaltningslovens bestemmelse i § 8, stk.1, hvorimod retten til at underkende en part den af vedkommende udpegede repræsentant er en undtagelse. Populært sagt er det næppe tilstrækkeligt for en sådan underkendelse, at en kommunal sagsbehandler havde foretrukket en anden ( og måske set fra kommunens side mindre besværlig?) partsrepræsentant.

Repræsentation

Pigens historie

Pigen er anbragt på et opholdssted i Danmark. Da jeg kommer ind i sagen orienteres jeg om, at den 13-årige pige skulle have haft en håndfuld samlejer, og at hun skulle have været anklaget for at have voldtaget en dreng, hvilket anklagemyndigheden afviste, ikke alene på grund af aldersforholdet, men også på grund af hendes manglende viden om seksualitet i det hele taget. Da hun er under den seksuelle lavalder, kunne hun måske have haft sin sag indbragt for ungdomsnævnet.

Pigen er opvokset i Grønland med en grønlandsk sprog- og kulturbaggrund. Jeg kender ikke hele hendes anbringelseshistorie godt nok, men der skal tilsyneladende efter det mig oplyste tidligere have været ustabile forhold i hjemmet, og hendes far er måske dømt for et eller andet ved en dansk domstol. Moderen hverken drikker eller tager stoffer, og hun er kristen og ikke-voldelig. Billede af forgyldt træhammer og bræt at slå på

Pigens far bor i en anden landsdel end moderen.

Pigen er tosproget med grønlandsk som modersmål. Hendes mor taler ikke dansk, hendes far taler lidt dansk. Som elev i det danske skolevæsen burde der have været taget hånd om hendes tosprogethed, men det er der efter det oplyste ikke. Det er min foreløbige vurdering, at anbringelsen ikke overholder dansk lov, idet der ikke i tilstrækkelig grad er taget hensyn til hendes grønlandske sprog- og kulturbaggrund. Dette juridiske emne vedrører hendes særlige situation og navnlig det område, hvor partsrepræsentation er ønskelig, men ikke spørgsmålet om mine kvalifikationer som partsrepræsentant direkte. Alligevel skal det for god ordens skyld anføres, at det kunne for mig se ud, som om XXX Kommune har tilsidesat følgende retsregler i forbindelse med anbringelsen: EMRK artikel 5, nummer 2. Artikel 6 og 7, men navnlig i artikel 8.

Overvågning og disciplinære mistillidsskabende foranstaltninger er en del af hendes daglige liv. Da artikel 8 kan være lidt vanskelig at forholde sig til, følger her en kort gennemgang2. Retten til forældres ret til at have deres børn undervist på deres eget sprog står som en af de allerførste regler.:

"It is not to be excluded that measures taken in the field of education may affect the right to respect the right for private and family life or derogate from it; this would be the case, for instance, if their aim or result were to disturb private or family life in an unjustifiable manner, inter alia, by separating children from their parents in an arbitrary way." (Harris et al 209, 503 f).

Billede af kvinde i en gynge og en tom ved siden af

Er der en, der mangler?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har således fra begyndelsen valgt at anlægge en ret bred fortolkning af bestemmelsens rækkevidde, en tendens der bestemt er fortsat gennem de senere år. At der er tale om en positiv forpligtelse, fremgår også, (ibid. 511)

Hvad sprogspørgsmålet og grønlænderens rettigheder, fsv. a. sprog og kulturbaggrund angår, kan i skyndingen henvises til de særlige bestemmelser i ILO-konvention 169 , artiklerne 1.2, 3.1, 3.2, 4.1-3, 5 in toto, 11, 20, 21, 22, 26, 27, 28 og 30, og i FN's deklaration om oprindelige folks rettigheder, artikel 7.1, 8.1, 8.2, 13, 14.2, 15.1, 15.2, 20.2, 22.1, 31, 36.1, 37.2, 40 og 43. De ses overhovedet ikke overholdt, og med adresse til Pilus situation er den totalt manglende overholdelse måske ikke enestående, men en del af den udvikling, Esbjerg Kommune muligvis har forværret hendes situation med.

Hvad angår EMRK's artikel 8's moderne forståelse af "correspondence", skal dette ses i bred sammenhæng. For mig ser det bestemt ud, som om Opholdsstedet systematisk og unødvendigt har inddraget pigens ret til kommunikation med omverdenen, herunder undertegnede, som en slags strafforanstaltning.

 

XXXX kommunes begrundelse

Kommunens begrundelse for at fratage pigen retten til at lade sig repræsentere af mig er tredelt.

"Mikael Hertig er anført som partsrepræsentant for XYs datter, . (1)Dette afvises, da du tidligere har optrådt uhensigtsmæssigt over for pigen. ved bl.a. at stille nærgående spørgsmål af privat karakter samt at modarbejde anbringelsen. Det vurderes, at pigens.s ret til at lade sig bistå må vige for hensynet til pigens jf. Forvaltningsloven § 8 stk. 2. Der henvises endvidere til Kommenteret forvaltningslov, hvoraf det fremgår, at mindreåriges partsbeføjelser i vidt omfang skal udøves af forældremyndigheds-indehaveren – som den legale partsrepræsentant.

Replik

 
Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017
https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol.

For det første hævdes det, at jeg skulle have optrådt uhensigstmæssigt. Nu er en partsrepræsentant ikke ansat som kommunal lakaj, og en bedømmelse af, hvor fin en sådan er til at varetage forvaltningens interesser, har ingen relevans som begrundelse for at afvise en partsrepræsentant - som jo ikke behøver optræde som kommunal lakaj.

Dette handler, så vidt jeg kan forstå, om XXX Kommunes (mis?) forståelse af en privat telefonsamtale mellem moderen, pigen og mig. Der er tale om en andenhånds gengivelse. XXX Kommune har ved ung socialrådgiver godt nok forsøgt at afhøre mig vedrørende denne samtale, som jeg har et førstehåndsindtryk af, da jeg deltog i den selv. Lydfilen fra overvågningen af kommunens telefonsamtale mellem undertegnede og moderen desangående bedes vedlagt eller fremlagt i transkriberet form til belysning af påstanden. I modsat fald er der bare tale om en udokumenteret påstand, grebet ud af luften. Det kan også siges således: XXX Kommune kan ikke bedømme hensigtsmæssigheden af en privat ført telefonsamtale mellem mig, moderen og hende selv. Det er irrelevant.   Skyer over Nuuk    

For det andet henvises der til, at forældremyndighedsindehaveren normalt efter den kommenterede forvaltningslov bør varetage partsrepræsentationsopgaven.

Men det fremgår af sammenhængen, at XXX Kommunes familieafdeling ikke kommunikerer med den primære kontaktperson, moderen,  fordi hun ikke taler dansk. Derfor taler man hellere med den sekundære kontaktperson, hendes far. Arrangementet med, at moderen får sin egen partsrepræsentant, der taler grønlandsk og dansk, og at jeg bliver partsrepræsentant for pigen, der taler dansk, er etableret gennem enighed mellem moderen, pigen,  moderens nye partsrepræsentant og mig.

 

Under disse omstændigheder skal og bør man juridisk set tage bestemmelserne i ILO-konvention 169 i betragtning og ud fra en helhedsvurdering lægge til grund, at hensigten med FVL § 8 i hvert fald slet ikke er at berøve pigen retten til en partsrepræsentant.

Dertil kommer, at frakendelse af en partsrepræsentant på grund af dennes adfærd juridisk set er en absolut undtagelse. I afvejningen af, hvad der er normalt eller unormalt, er det næppe tilstrækkeligt at anføre, hvad der i en lærebog teoretisk set kunne tænkes at være normalt.

For det tredje anføres det, at jeg skulle indtage en bestemt position som partsrepræsentant i spørgsmålet om, hvorvidt beslutningen af at anbringe pigen er hensigtsmæssig. Jeg skulle "modarbejde anbringelsen". Det er langt fra korrekt, det er een ting: Hvis der skal holdes en gættekonkurrence om, hvad jeg mener, ville det måske være passende at spørge mig selv. Men det væsentlige er her, at jeg som partsrepræsentant bedst muligt skal søge at varetage pigens interesser, gerne i samarbejde med forvaltning og opholdssted, når dette er muligt. Derimod er argumentet irrelevant. Havde der været tale om, at jeg skulle have været § 54 - støtte-person, (beskedent honoreret), ville det måske have været en anden sag. Men der er vi ikke. Hverken en advokat eller en partsrepræsentant behøver at indtage en bestemt position, som er kommunen velbehagelig.

Opsættende virkning

Jeg begærer en eventuel ophævelse af min funktion som partsrepræsentant udsat, indtil der foreligger en endelig afgørelse på klagesagen. Udgangspunktet er her, at en klage som denne ikke har opsættende virkning. Det er det anerkendte udgangspunkt. Det udelukker imidlertid ikke, at afgørelsen heraf skal basere sig på en konkret vurdering. I den forvaltningsretlige litteratur sondres der mellem de tilfælde, hvor tvangsfuldbyrdelsen er til fordel for forvaltningen, og som her det modsatte: Forvaltningen er mest interesseret i at sende mig hen, hvor peberet gror. Allermest væsentligt er, at spørgsmålet om opsættende virkning skal afgøres omgående, og at afgørelsen om suspensiv virkning går forud for den eventuelle klagesags behandling3. Der bør i det spørgsmål foretages en konkret afvejning med udgangspunkt i grundlovens § 63 - eller skulle vi i al beskedenhed sige med inspiration herfra? På den ene side: Vil øjemedet med kommunens afgørelse umiddelbart forspildes - og på den anden: Bliver klageadgangen illusorisk?

Uden at foregribe den materielle klagesags eventuelle behandling er problemet her, at afgørelsen har til hensigt at forhindre pigen i at varetage sine interesser overfor henholdsvis opholdsstedet og XXX Kommune (mao. en undersøgelse om usaglig forvaltning) og i at få iværksat en proces, der ifølge lovgivningen på dette område sigter mod hjemgivelse på kortere eller længere sigt. Klageadgangen vil under disse omstændigheder blive illusorisk. Det medfører, at der separat skal tages stilling til spørgsmålet om suspensiv virkning aldeles omgående. Et afslag på spørgsmålet om suspensiv virkning vil blive indanket.

Venlig hilsen

Mikael Hertig Partsrepræsentant

1Se: https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/partsrepraesentation/, navnlig punkt 5

2Gennemgangen støtter sig på HARRIS D.J., O'Boyle M og BUCKLEY M, "Law of the European Convention of Human Rights, Oxford University Press, 4 ed. 2009, pp 503-10.

3LOIBORG, K ., "Administrativ Kontrol" i i GAMMELTOFT-HANSEN mfl, "Forvaltningsret", Jurist- og Økonomforbundet 2002, p. 986 f.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1