Er det her i “den bedste mening”? Om tvangsfjernelser af grønlandske børn 2020

Authors:

Abstract

  Vi ved ikke, om der fortsat fjernes fire gange så mange børn af grønlændere i Danmark som af danskere. Og navnlig ved vi slet ikke hvorfor. Derfor vil vi have det undersøgt. Vi fik foretræde for grønlandsudvalget 24. juni.  
Billede af kvinde i en gynge og en tom ved siden af

Er der en, der mangler?

   

"

Anbringelser af grønlandske børn i Danmark

Karen Banke Petersen

Karen Banke Petersen

Ivalo Knudsen

Ivalo Knudsen

Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017

Najannguak Dalgård Christensen

Najannguak Dalgård Christensen

Hvorfor anbringes der fire gange så hyppigt (2011)

      1. Af Ivalo Knudsen*, Karen Banke Petersen**, Mikael Hertig*** og Najannguaq Dalsgård Christensen ****

 

* Studerende, ** Sygeplejerske, *** Cand. scient.pol., folkepensionist tilknyttet SDU, og **** Bachelor i Samfundsfag og Filosofi, AAU

"Somme tider føler vi, indførelse af forvaltningsret i almindelig administrativ praksis i Danmark ville være en rigtig god idé".

Der fjernes fire gange så mange børn af grønlændere som af danskere. Når det drejer sig om fjernelser og adoptioner af grønlandske børn, har vi nogle oplevelser fra det virkelige liv, som vi lige vil referere:

Fire eksempler fra det virkelige liv

Billede af grønlandsk pige, taget i Nuuk

Uiloq ved stor vandpyt, Katuaq maj 2017. Når tøbruddet kommer, er der pludselig vand alle vegne
Mikael Hertig foto maj 2017

Tuberkulosen blev ikke opdaget

 

Eksempel 1:

En enlig studerende grønlandsk mor med en dreng på to år rammes begge af tuberkulose. Hun går regelmæssigt til læge, men bliver i otte måneder ikke diagnosticeret. Tuberkulose er en sygdom, man dør af, hvis den ikke behandles. Den afkræftede mor overlades til selv i sin svage position at kæmpe for sig selv og sin dreng, der skal fodres ofte med ækel medicin. Hun bliver desperat, efterladt og alene. Hendes dreng tvangsfjernes, fordi hun er desparat. Sagsbehandlerne forveksler hendes til sin og barnets overlevelsestruede situation med hendes personlige karakter . Barnet blev i øvrigt fjernet i Narsaq, selvom den danske kommune selv anså dette for ulovligt, fordi der endnu ikke var truffet nogen afgørelse i sagen.Der forelå ingen formandsbeslutning, ingen afgørelse fra B&U-udvalg på fjernelsestidspunktet.

Oversættelse af de centrale dokumenter blev nægtet

 
Billede af sagsomslag med identifikationsdel og plads til fortegnelse over sagens dokumenter

Sagsomslag. Sagen identificeres øverst. Hvert dokument får en linie, hver sag får et nummer. Altid kronologisk orden

Eksempel 2: Op til en mulig tvangsfjernelsesbeslutning i et Børn- og Ungeudvalg nægter kommunen at oversætte de centrale dokumenter, selv om moderen ikke kan dansk. Chefjuristen siger til partsrepræsentanten: "Dine finere finurlige jurdiske finter skal ikke forhindre os i at fjerne drengen. "

Vi sendte dem til Grønland, inden det gik galt. Mor og barn har det godt et sted i Grønland

Tvangsadoption baseret på "intelligenstest" i strid med internationale standarder

Eksempel 3:

Et grønlandsk-talende kærestepar har fået deres dreng tvangsfjernet og -adopteret på basis af en børnefaglig undersøgelse, der ikke på noget punkt tager hensyn til sprog og kulturbaggrund. De regnes for sinker, ide man måler deres intelligens, som havde de dansk som modersmål. Hvor klog ville du være, hvis man testede din intelligens på grønlandsk?

Anledning til bekymring: Forældre og barn taler grønlandsk

 

Eksempel 4:

I en igangværende sag er det afgørende og bærende beslutningsgrundlag simpelthen, at forældrene og barnet taler grønlandsk og ikke dansk.

Boligblokke i det moderne Nuuk

Qinngorput, Nuuk
Boligblokke

Almindelig forvaltningsret

Hvad der bekymret os mest er, at væsentlige retssikkerhedsmæssige hensyn ikke bliver overholdt. Det falder i tråd med den kritik, Rigsrevisionen, Ankestyrelsen, Den Juridiske Tænketank Justitia og sidst Borgerrådgiveren for Københavns Kommune har fremsat om kvaliteten af kommunernes håndtering af anbringelsessager i almindelighed. Men det rammer grønlandske familier hårdt.

Ny undersøgelse skal have retssikkerheden med

    Hammer og bræt som ved domstol

Hvis en ny statistisk undersøgelse viser, at forskellen fortsat er markant mener vi, at emnet skal kulegraves tværfagligt og navnlig retssikkerhedsmæssigt. Sådan en undersøgelse må under alle omstændigheder have en tværfaglig karakter. Som nævnt ser vi centrale almindelige forvaltningsretlige regler overtrådt konstant.

Når grønlændere i Danmark forskelsbehandles, er det næppe bevidst. Det er vores oplevelse, at myndigheden regner med, at grønlændere læser, skriver og taler dansk, som var de danske.

Grønlændernes danskkundskaber

 Undervisningen i dansk i Grønland har siden omkring 1980 mange steder ikke været højt prioriteret. Dertil kommer, at dansk under alle omstændigheder er et fremmedsprog for dem og ikke deres eget.

Der kommer hele tiden flere grønlændere til Danmark, som er dårligere til dansk end deres forældregeneration gennemgående var. Det er vores indtryk, at mange sagsbehandlere forveksler dårlige danskkundskaber med lav intelligens.

Der findes ikke noget dybere indgreb udenfor strafferetsplejen end at fjerne børn fra deres forældre. Derfor burde retssikkerheden følge med op i kvalitet. Det gør den altså ikke.

Vejledningspligt omfatter oversættelse også

Forvaltningsrettens vejledningspligt forpligter myndigheden til at skønne juridisk over, hvilken form den sproglige hjælp skal have: Jo mere, man nærmer sig en vigtig skriftlig afgørelse, bør vejledningen (efter en konkret bedømmelse ) gives i form af oversættelse. En generel undersøgelse, som vil blive offentliggjort senere, viser, at kommunerne stort set aldrig oversætter, men lader den udføre som tolkning. Tolkningen hører sagens forberedelse til, ikke afgørelsen. Derved berøves grønlænderen konsekvent muligheden for at sætte sig ind i de kritik- og anklagepunkter, der lægger op til en mulig tvangsfjernelse. Adgangen til at bestride falske påstande og vurderinger (kontradiktion) udelukkes på den måde effektivt.

For ikke-dansk talende gælder en række yderligere regler, der er inkorporeret i dansk ret, som vi oplever der meget sjældent tages hensyn til.

Menneskerettighedskonventionen, Børnekonventionen,

Ved tvangsfjernelser gælder der en række andre generelle retsforskrifter. Det handler om den Europæiske MenneskeRettigheds-Konvention og FN's Børnekonvention. De ellers almindelige bestemmelser skulle have beskyttet fremmedsprogede familier mod forskelsbehandling i fjernelsessager. Eksistensen af disse bestemmelser er tilsyneladende ikke nået til Børn- og UngeUdvalg, Ankestyrelser eller Byretter.

Grønlændere som  oprindeligt folk.

Grønlændere er danske statsborgere. Som sådan er de yderligere beskyttet af retsregler, der efter vores erfaring ikke tages hensyn til. Det drejer sig om ILO-konvention 169 om Oprindelige Folk, hvorefter grønlændere i Danmark har krav på, at de vigtigste love og bekendtgørelser foreligger i oversat form (artikel 30). Men det sker ikke. Det er statsministerens opgave at sikre sig, at det sker for fremtiden.

Danmark har yderligere tilsluttet sig FN's Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder, der i sin artikel 7,2 fastslår, at oprindelige folks børn (grønlændere) slet ikke må tvangsfjernes til en anden gruppe (danskere). Det sker rask væk og respektløst. Tilsvarende er der i artikel 8,1 direkte forbud mod tvangsassimilation. Hver eneste tvangsfjernelse af et grønlandsk barn til en dansk plejefamilie er strider derfor helt mod en deklaration, Danmark har tilsluttet sig. Reglen i deklarationen kan påberåbes direkte.

Hvad angår konventioner som børnekonventionen og ILOkonventionen gælder, at de kan påberåbes direkte, hvis der ingen direkte modstrid er i forhold til dansk eksisterende lov. Det er der ikke.

Deklarationen om Oprindelige Folk har status af en folketingsbeslutning og befinder sig dermed et pudsigt sted mellem lov og såkaldt soft law. Det svarer nærmest til en ratifikation. Her er der heller ingen modstrid med dansk lov. Når vi lægger stor vægt på retssikkerheden i forbindelse med en kommende undersøgelse, skyldes det, at vi fortsat mener, at Danmark som demokrati med magtens tredeling som demokratisk udgangspunkt skal sikre navnlig sit grønlandske mindretal mod vilkårlig forvaltning i mødet med myndighederne. Det gælder også, når det skal afklares, om børn bliver fjernet fra deres forældre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1