Jobcentrets Ofre: Åbent brev til Peter Hummelgaard

 

Det er ikke nok at suspendere 225-timers reglen

Foto af Peter Hummelgaard, armene over kors, smilende

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
(foto : Keld Navntoft/2019)

   

Åbent brev til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Dette åbne brev er også sendt 5. april til pressen  og til medlemmerne af Folketingets Beskæftigelsesudvalg fra Jobcenrets Ofre

     

/Mikael Hertig

Jobcentrets Ofre

Kim Madsen/Mikael Hertig

Fmd. /Politisk Konsulent

Juridisk-økonomisk afdeling Jobcentrets Ofre

Henvendelser om denne artikel rettes til Mikael Hertig, Juridisk-Økonomisk Afdeling, Jobcentrets Ofre, Fregatten 4,1 tv - 6400 Sønderborg. Tlf 27 24 47 00 mh@aquut.co

Keywords: #225-timers-reglen, #dkpol, #dkoekonomi

  1. Ophævelse eller suspension af 225-timers-reglen

    1. Resumé

Jobcentrets Ofre henstiller, at folketingets partier i stedet for bare at suspendere 225-timers-reglen og derved godkende en genoptagelse af den på et senere tidspunkt, ophæver den med det samme. Der bliver ikke brug for den for fremtiden, udtaler foreningens Juridisk-Økonomiske konsulent, Mikael Hertig.

"Vi har noteret os med tilfredshed, at Overvismand Car-Johan Dalgaard, også vil forbedre de fattiges levevilkår, ikke for deres skyld, men for den samfundsøkonomiske effekts skyld. At vi ser fattigdom som en politisk vedtaget epidemi, er en anden sag", siger han.

Men skal det batte noget, så handler det også om at hæve de fattigstes indkomster noget.

Jobcentrets Ofre gør samtidig opmærksom på, at når inflationen må ventes at stige, bør der yderligere tiltag til for at sikre pensionisternes, kontanthjælpsmodtagernes, fleksjobbernes og førtidspensionisternes levestandard mod udhuling.

    1. En Anden Økonomisk Situation

Jobcentrets Ofre er en løs organisation, der med sine 18.000 medlemmer søger at varetage kontanthjælpsmodtageres, fleksjobberes og førtidspensionisters interesser og ret til at leve et værdigt liv i det danske samfund. Jobcentrets Ofre har hidtil støttet sig på den eksisterende viden blandt økonomer: straffe- og sanktionsregimet overfor kontanthjælpsmodtagere, tanken om, at udsætte fattige mennesker for yderligere indgreb i deres i forvejen svage økonomi virker ikke. De fleste aktivitetsparate er ikke i en situation, hvor arbejdsmarkedet efterspørger den arbejdskraft, de udbyder. Nu, hvor arbejdsløsheden stiger voldsomt, ændres denne situation ikke. Arbejdsmarkedet vil fortsat ikke efterspørge deres arbejdskraft.

Coronaudbruddet har allerede ændret regeringens økonomiske politik, og EU har sat konvergensreglerne ud af kraft: Alle lande må forvente kæmpe underskud på deres offentlige kasser. Der er dermed sket et markant paradigmeskift fra ordoliberal/neoliberal styringstænkning til en form for nykeynesiansk kurs, hvis nøjere indhold ingen endnu kender den endelige karakter af. Har man at gøre med en langvarig konjunkturnedgang, vil den traditionelle metode være at sætte gang i de offentlige investeringer, navnlig indenfor infrastruktur, bygge- og anlægsvirksomhed. Men dette meget bratte konjunkturomslag omtrent fra toppen af en højkonjunktur kræver meget hurtige virkemidler.

Jobcentrets Ofre støtter varmt formanden for Det Økonomiske Råds formandskab, Carl Johan Dalgaards nylige udtalelse om, at skal man i den nuværende efterspørgselskrise gøre noget hurtigt og effektivt, handler det om at sikre og forstærke ydelserne til de fattigste, det vil sige folkepensionister, førtidspensionister, fleksjobbere og kontanthjælpsmodtagere.

Forslaget om at suspendere 225-timers-reglen er begyndelsen til et skridt i den rigtige retning, men efter Jobcentrets Ofres vurdering slet ikke tilstrækkeligt.

Vi hilser imidlertid signalet og indstillingen velkommen og ser med tilfredshed på, at der står et flertal i folketinget bag beslutningen.

Jobcentrets Ofre har noteret sig, at der foreslås en midlertid ordning. Med andre ord er tanken tilsyneladende, at der indbygges en art genoptagelse af reglen, når tilstandene på en eller anden måde ser ud til at være normaliseret. Vi kan ikke herfra forestille os, at arbejdskraftsefterspørgslen på arbejdsmarkedet kommer op på Januar 2020-niveauet de første mange år.

Vi foreslår derfor Beskæftigelsesministeren og Folketingets Beskæftigelsesudvalg, at 225-timers reglen ophæves endeligt og een gang for alle. Skulle et fremtidigt folketing finde på på et senere tidspunkt at genindføre en så i alle henseender dysfunktionel regel igen, bør det ske ved ny lovgivning - altså forfra.

.

Omstilling til en keynesiansk økonomisk politik. Jobcentrets Ofre er bekendt med, at opgivelsen af EU's konvergensregler formelt set er af midlertidig karakter. Imidlertid er det vores opfattelse, at en ombygning af EU's regelværk alligevel er tvingende nødvendig. Når selve sygdomsbølgen er overstået, må det være klart for enhver, at fx. Italiens og Spaniens økonomier og betalingsbalancer ikke vil kunne rettes op under en fortsættelse af den hidtidige, meget tysk insprirerede økonomiske politik.

Vi opfordrer derfor til, at regeringen skifter til en økonomisk politik, der bygger på erfaringerne fra 1959-73: At kagen vokser mest, når den fordeles ligeligt, og at væksten går i stå, når man lader de fattigste i stikken. Det skyldes den faldende grænsenytte af den sidst tjente krone, ophobningen af passiv kapital, der ikke investeres i dansk efterspørgsel eller produktivitet. De fattigste i dette land har en meget sror forbrugstilbøjelighed, og ingen kan forvente, at dette ændres ved markante nye tilskud til de grupper af borgere, vi solidariserer os med.

Omslaget i den økonomiske politik vil efter Jobcentrets Ofres vurdering resultere i stigende inflation. Den stigende inflation vil udgøre en trussel mod de fattigstes levestandard, inklusive børnenes. Hvis ikken regeringen fokuserer på dette så hurtigt som muligt, vil fattigdommen af sig selv stige med samme fart som den kommende inflation.

Jobcentrets Ofre ønsker derfor foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg så hurtigt som muligt, gerne digitalt.

Venlig hilsen Jobcenrets Ofre

Kim Madsen / Mikael Hertig

Fmd. Politisk Konsulent

  2 comments for “Jobcentrets Ofre: Åbent brev til Peter Hummelgaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.