Psykologiske tests i tvangsfjernelsessager misbruges

Authors:

Abstract

   
Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017

 

Af Mikael Hertig Socialpolitisk kommentator, cand. scient. pol.

Tests aflægges i strid med international standard - børn tvangsfjernes på et tilfældigt grundlag

       
Billede af kvinde i en gynge og en tom ved siden af

Er der en, der mangler?

Psykologiske tests skal for at være valide aflægges på personens modersmål, de skal være tilpasset vedkommendes kulturbaggrund, og den der tester (=psykologen) bør selv være af samme kulturbaggrund Det siger den generelle internationale standard for aflæggelse af psykologiske tests 
Guidelines om  tests kan downloades her: https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation_2ed.pdf
Som partsrepræsentant for grønlændere i Danmark støder jeg på såkaldte "Forældrekompetenceundersøgelser" (FKU) . Jeg har en sag lige nu, hvor der er ved at ske ikke bare en tvangsfjernelse, men også en tvangsadoption, hvor det væsentligste grundlag er sådan en undersøgelse. Personen er en herboende grønlænder. Barnet er fjernet allerede, og nu forestår tvangsadoption. Men beslutningsgrundlaget kan overhovedet ikke holde,  fordi prøven er foretaget på dansk og som test efter danske kulturnormer.
Det gælder for alle tvangsfjernelser, at der er tale om den mest indgribende afgørelse i de pågældende personers liv udenfor strafferetsplejen. Vi kan ikke vide, hvor mange tvangsfjernelser, der er sket i Danmark på basis af FKUer, der er aflagt i strid med den almindelige internationale standard.  Der fjernes forholdsmæssigt fire gange så mange børn af grønlændere som af danskere her i landet.
Der er kun meget utilstrækkelige retsgarantier i forbindelse med tvangsfjernelser, som systemet fungerer i dag. Uretfærdighederne risikerer at ramme særlig hårdt  overfor personer med ikke dansk kulturbaggrund og med et andet sprog som modersmål. Forholdene omkring tvangsfjernelser er under heftig kritik i det hele taget. Men skævhederne overfor ikke-danske har ikke hidtil pådraget sig større opmærksomhed. Det er der imidlertid grund til.  
Det kan efter standarden  slet ikke kan lade sig gøre at teste for eksempel grønlændere, uden at de forskellige tests er tilpasseet grønlandsk kultur og sprog. Men i Danmark lader de kliniske psykologer, som gennemfører FKU mod betaling, disse tests, navnlig WAIS IV og Rorschach, efter alt at dømme bare testene af grønlændere og udlændinge uden på nogen  måde at tage højde for, at det kan man simpelt hen ikke. Vi er så langt ude, så vidt jeg kan se, at alle de FKU'er der har medført tvangsfjernelser efter danske testskemaer, gennemført af danskere, bør tages op igen med henblik på erstatninger.    

Der tvangsfjernes gennemsnitligt fire gange så mange grønlændere som danskere

VIVE har på baggrund af udtræk fra Danmarks Statisitik dokumenteret, at der relativt fjernes fire gange så mange børn af grønlændere som af danskere. Det er omtalt i denne artikel.    
 

ITC Guidelines for Translating and Adapting Tests 2.4.

  Den internationale testkommission ITC er en fælles institution til sikring af kvalitet i psykologiske tests.  Den er paraplyorganisation for psykologforeninger som for eksempel Dansk Psykolog-Forening, testgrupper og personer, der vil fremme redelig udvikling af psykologiske tests.  ITC er tilknyttet IAAP, International Association of Applied Psychology og det internationale selskab for psykologisk videnskab, International Union of Psychological Science (IUPsyS). ITC udgiver et fagfællebedømt tidsskrift, International Journal of Testing og et nyhedsbrev: Testing International.   Fra den relevante standard fremhæves herved følgende:
"Evaluate that the amount of overlap in the definition and content of the construct Evaluate that the amount of overlap in the definition and content of the construct. Evaluate that the amount of overlap in the definition and  intended use (or uses) of the scores."
Translating and adapting tests, s. 9." Vurder sammenfaldet mht. definition og indhold ved opbygning af testens allerede fra definition og planlagt brug. Vurder også det samme med hensyn til tilrettelæggelse af kvotient, points og score.
 
"This guideline relies mainly on qualitative methods and specialists familiar with the research on specific cultural and language differences. It places special pressure on the selection of test translators and requires that translators be native to the target language and culture, since knowing the target language only is not sufficient for identifying possible sources of method bias". ( Translating and adapting tests, s. 10.").
Denne retningslinje beror især på specialisters kvalitative metoder. og særlige apecialister, der er bekendt med  forskning i de specifikke kulturelle og sproglige forskelle. Dermed lægges der pres på udvælgelse af oversættere; det forlanges, at de selv skal have sproget som modersmål og have et  indgående kendskab til kulturen for at kunne identificere mulige kilder til fejl (bias)    
'
"Ensure that the translation and adaptation processes consider linguistic, psychological, and cultural differences in the intended populations through the choice of experts with relevant expertise." (Translating and adapting tests, s. 11) (= Det skal tilsikres, at oversættelses- og tilpasningsprocessen tager højde for sproglige, psykologiske og kulturelle forskelle hos målpopulationen; det bør ske ved inddragelse af relevant ekspertise).

"A native speaker of the target language will not only produce an accurate translation, but also one that reads fluently and appears indigenous. Living in the target locale will ensure up-to-date knowledge of the current language use. Our definition of an "expert", then, is a person or a team with sufficient combined knowledge of (1) the languages involved, (2) the cultures, (3) the content of the test, and (4) general principles of testing, to produce a professional quality translation/ adaptation of a test.  (11)

   

En indfødt person, der taler det pågældende modersmål vil ikke blot kunne lave en akkurat oversættelse, men også en sådan, at den fremtræder som hørende til den oprindelige kultur. Hvis den pågældende lever i oprindelseslandet, kender vedkommende den aktuelle sprogbrug der.  Vi definerer således en ekspert eller et hold med tilstrækkeligt kombineret kendskab til det pågældende sprog, kulturen, testens indhold og de almindelige testprincipper, der tilsammen udgør de nødvendige og tilstrækkelige betingelser for at kunne lave en professionel oversættelse og tilpasning af testen. 

 
   

 "Use appropriate translation designs and procedures to maximize the suitability of the test adaptation in the intended populations."(12)

' Brug passende oversættelsesdesigns og procedurer for at maksimere tilpasningen af testen til den befolkning, den skal anvendes til.


 

"Provide evidence that the test instructions and item content have similar meaning for all intended populations". (13)

 

Skaf bevis for, at testens instruktioner og emneindhold betyder det samme for alle de populationer, den skal annvendes for.

 
 

"Provide evidence that the item formats, rating scales, scoring categories, test conventions, modes of administration, and other procedures are suitable for all intended populations." (14)

 

Skaf bevis for, at emnets formater, måleskalaer, resultatkategorisering, testbetingelser, administrative rutiner og andre fremgangsmåder er tilpasset alle de befolkninger, den skal kunne anvendes på

 
 

Collect pilot data on the adapted test to enable item analysis, reliability assessment and small-scale validity studies so that any necessary revisions to the adapted test can be made.15 "Indsaml pilotdata fra den tilpassede test for at kunne analysere emneanalyse, simpel troværdighed (reliability) og småskala troværdighed (validitet) så enhver nødvendig rettelse kan indbygges i testen"

 

Select sample with characteristics that are relevant for the intended use of the test and of sufficient size and relevance for the empirical analyses 16

Lav en stikprøve med relevante karakteristika, svarende til den planlagte brug af testen- Stikprøven skal være tilstrækkelig stor til og relevant for empirisk analyse

 
 

Provide relevant statistical evidence about the construct equivalence, method equivalence, and item equivalence for all intended populations. 18'

' Skaf relevant statistisk bevis for testkonstruktionens match med originalen ned til hvert enkelt delemne (spørgsmål)  til alle de befolkninger, den skal anvendes til.


Finally, yet importantly, this guideline will require researchers to address construct equivalence. 20 Endelig, men ikke desto mindre vigtigt : Denne retningslinje (standard) kræver forskere til at adressere og bevise overensstemmelse mellem de forskellige tests for forskellige populationer


 

Rohrschach ("blækklattest" har tilsvarende problemstilling

Blækklattesten, som med tiden er blevet en fast bestanddel i de fleste FKUer, er oprindeligt udviklet til at fastslå, hvilken form for psykose en person lider af. Det forhindrer imidlertid ikke psykologer i at bruge den samme test på normale personer uden psykolser. Om det er passende eller ej, må nødvendigvis overlades til specialisternes skøn. Men det fremgår helt tydeligt, at standarden, denne artikel tager afsæt i her, også gælder, når Rorschach anvendes på folk med andet modersmål og/eller anden kulturbaggrund end dansk. Citatet nedenfor er hentet herfra. Det fremgår af artiklen, at der er markante forskelle på besvarelserne fra amerikanere til europæere. Når forskellene så er meget større end svarende til, hvad der tilhører den traditionelle kulturkreds, så kan det ikke gå andet end galt.   "

"Comparing North American Exner normative data with data from European and South American subjects showed marked differences in some features, some of which impact important variables, while others (such as the average number of responses) coincide.[61] For instance, texture response is typically zero in European subjects (if interpreted as a need for closeness, in accordance with the system, a European would seem to express it only when it reaches the level of a craving for closeness),[62] and there are fewer "good form" responses, to the point where schizophrenia may be suspected if data were correlated to the North American norms.[63] Form is also often the only determinant expressed by European subjects;[64] while color is less frequent than in American subjects, color-form responses are comparatively frequent in opposition to form-color responses; since the latter tend to be interpreted as indicators of a defensive attitude in processing affect, this difference could stem from a higher value attributed to spontaneous expression of emotions."

 

""Sammenligning af nordamerikanske  normative data (Exners udbygning af Rorschach)  med data fra europæiske og sydamerikanske forsøgspersoner viste markante forskelle i nogle funktioner, hvoraf nogle har indflydelse på vigtige variabler, mens andre (såsom det gennemsnitlige antal svar) er sammenfaldende.  F.eks. Teksturrespons er typisk nul i europæiske fag (hvis det fortolkes som et behov for nærhed i overensstemmelse med systemet, synes en europæer kun at udtrykke det, når det når niveauet for eDen Internationale Testkommission (ITC) (2015) har fastlagt standarderne for bedste praksis på den psykometriske testarena, og det er både testproducenters og praktikernes ansvar at bruge disse tests til at være kritisk opmærksomme på situationer, der muligvis ikke kan opfylder sådanne standarder. Et sådant eksempel vedrører den sydafrikanske standardisering af den USA-baserede Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition (WAIS-IVSA), der for nylig er blevet lanceret til klinisk brug i dette land (Wechsler, 2014). I overensstemmelse med den traditionelle normeringsmetode for de USA-baserede Wechsler-intelligenstest blev den sydafrikanske tilpasning udført på basis af befolkning (dvs. landsdækkende) normering. Der er imidlertid et problem ved, at værdien af ​​befolkningsbaserede normer i stigende grad drages i tvivl af videnskabelige grunde. Mange klinikere antager, at det, fordi en intelligenskontrolstandardisering er ”sydafrikansk”, vil være et klinisk relevant instrument og foretrække frem for den amerikanske eller britiske version af testen til brug i landet. Dette er imidlertid en fejlagtig antagelse, der har været genstand for en farvande række kommentarer, der for nylig blev offentliggjort i et internationalt forum (Shuttleworth-Edwards, 2016; Suchy, 2016; Sunderaraman, Zahodne, & Manly, 2016; Taylor, 2016). Det er vigtigt for sydafrikanske klinikere at blive fuldt orienteret om de bekymringer, der rejses, som nu er en del af den videnskabelige litteratur 8stræben efter nærhed),  og der er færre "god form "-svar, til det punkt, hvor skizofreni kan mistænkes, hvis data blev korreleret med de nordamerikanske normer.  Form er også ofte den eneste determinant, der udtrykkes af europæiske personer;  mens farve er mindre hyppig end hos amerikanske personer, farveformsrespons er relativt hyppige i modsætning til formfarvereaktioner, da sidstnævnte har en tendens til at blive tolket som indikatorer for en defensiv holdning i behandlingen påvirker, kunne denne forskel stamme fra ah en større værdi tilskrives spontan udtryk for følelser. "

   

  1 comment for “Psykologiske tests i tvangsfjernelsessager misbruges

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1