Impeachment er “rigsret”, “afsættelse”, “degradering”?

       
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig, maj 2017 GPL LICENS CC0

Kan 'impeachment' oversættes til "rigsret" ?

  I dette efterår 2019 er impeachment- processen mod Trump i centrum, mens omtalen af muligheden af Inger Støjberg nok viger ud over den politiske diskussions horisont. Pressen blev, da Trumpsagen igen rykkede ind i den amerikanske politiske debat, kritiseret for ukritisk at oversætte "impeachment" til "rigsret".  Forsimpling hører til den journalistiske adels fineste kendetegn. Hellere hovedløs forsimpling uden forklaring end indviklet problematisering.  Pressen hader fodnoter. Dels duer det slet ikke med fodnoter i 'streamet speech', dels er der aldrig tid til fordybelse og indsigt. Vi må videre, de andre nyheder venter i køen. Selv i artikler som fx denne fra DR oversættes der gudhengivent til  "rigsret".  Det duer ret dårligt, for fodnoten er nødvendig. Impeachment leder til afskedigelse ved en beslutning i senatet, mens rigsretten dømmer folk, efter at de er fratrådt. Ligheden mellem 'impeachment' og 'rigsret' er, at der er tale om sager, der rejses af parlamentet mod en politiker. Repræsentanternes hus rejser tiltalen. Det sker også i folketinget - der skal et flertal i folketinget til, for at sagen kan rejses. Det indebærer også i praksis, at der skal et langt tilløb til. Forskellen mellem almindelige straffedomme, 'Impeachment'  betyder snarere  'degradering'  og  'mistillidsvotum' end "rigsret" afsagt ved en domstol.  Men der er i processen lange høringer. Afgørelsen ved impeachment er ikke en dom, der henviser til en lovparagraf på samme måde, som var der tale om en straffelovsovertrædelse. Jeg har ledt lidt efter andre danske ord, man kan oversætte det til. Det første træk er, at man afpiller personens ære, samtidig med at vedkommende afskediges.    

Dansk presse

  Den danske presse har - for nemheds skyld oversat "Impeachment" med "Rigsretssag". Ligheden er, at der er tale om politisk-juridiske processer, der er rettet mod en politiker. Både i Grundloven og i US Constitution er der regler, hvor parlamentsforsamlinger helt eller delvist overtager andre roller end lovgivende. I Danmark udøver folketinget udøvende magt, når det handler om at tildele udlændinge dansk statsborgerskab. Den danske ministeransvarlighedslov virker ikke efter hensigten, fordi der skal et folketingsflertal til imod den siddende regering for at rejse en rigsretssag. Med den lave grad for lovlighed, som kendetegner Venstre og Dansk Folkeparti i disse sager, opstår problemet, fordi parlamentet er dårlig som anklagemyndighed eller domstol.  Derfor er det muligt for Inger Støjberg højt og flot at ignorere magtens tredeling og blive kritiseret voldsomt for det, uden at det får nogen som helst konsekvenser. Det danske bud på retsforfølgning af en minister eller statsminister er reelt afhængigt af folketingsflertallet. (Tidligere rigsdagen - folketing og landsting). Sådan er det også i USA I USA, hvis løjerlige form for systematisk sammenblanding af lovgivende, udøvende og dømmende magt er også markerer sig her (checks and balances) bruger tokammersystemet. Reelt set er Højesterets indflydelse i den amerikanske Impeachment-proces ganske begrænset.      

Rigsretten: Straffen først efter fratræden

Derimod er det typisk for impeachment, at den fungerer som en trussel om afskedigelse ved dom, men det er afskedigelsen, der er i fokus.  Impeachment handler alene om afskedigelse og degradering.  Yderligere straf - bøde eller fængsel kan følge af det almindelige straffesystem i USA. Det er meget typisk for rigsretten, at dommene først falder, efter at ministeren er blevet afsat. Sådan var det i alle de danske tilfælde. En dansk rigsretsdom medfører altid straf.  Men i Danmark Tag for eksempel Sigurd Berg, der trådte af i 1908, men først fik sin dom af rigsretten i 1910.  Men det samme gjaldt Erik Ninn-Hansen i tamilsagen.   Man skal så hæfte sig ved, at regeringen Schlüter trådte tilbage som følge af den tamilrapport, der senere førte til, at Ninn-Hansen blev dømt. Både den danske  rigsret og den amerikanske impeachment er  langstrakte processer; det er også karakteristisk, at de indebærer regeringens fald. Men da USA ikke har haft eller drømmer om at indføre noget, der minder om parlamentarisme bortset fra netop impeachment, så medfører impeachment ikke noget politisk retningsskifte før det næste præsidentvalg - i USA er det vicepræsidenten, der kommer til at tage over.  

Dreyfus der blev uskyldigt dømt, degraderet

 

Degradere, fra Den Danske Ordbog:

Aquatinte, der viser Dreyfus degradering

Dreyfus får frataget sine distinktioner

    Jeg husker de meget stærke scener fra en film om Dreyfus, der ved en officiel militær ceremoni fysisk fik pillet distinktioner og knapper af sin uniform, knækket sin sabel etc. Han blev degraderet. Det endte som et justitsmord. "degradere, v. [degrɐˈde?] -ede ell. (sj.) -te; vbs. -ing ell. (nu l. br.) Degradation [-daˈʃo?n] (Holb.Kh.480. JulPet.L.2. Buchh. UH.101). (ænyd. d. s. (HMogens.), oldn. degradera (m. h. t. gejstlige); gennem fr. dé- grader, af mlat. degradare, afl. af gradus, se Grad) 1) afsætte fra en værdighed.   1.1) (som straf) nedsætte til en ringere tjenestegrad. Buchh.UH.101.   især  (nu dog kun foræld. ell. om udenl. forhold): om han er Officier, da enten degraderes han paa Vores Naade, beafskediges i Unaade, eller casseres.SøkrigsA.(1752).§538. smst.§ 26. Kapitain N. N. er dømt til at degraderes til yngst Kapitain-Lieutenant.Stampe. II.103. LovL.II.60.   1.2) (l. br.) berøve titel ell. navn af noget. Scipio Asiaticus blev (af Cato) degraderet af Ridder-Ordenen.Holb.Herod.90. naar en Helt skal tages i den rette Meening . . seer man, at en stor Deel, som er ziret med saadan Titel . . maa igien degraderes.sa.Ep.IV.13.   om straf i den katolske kirke: (han blev) dømt fra den Geistlige Orden og sit Diaconat. Men hans Tilhængere heller opmuntredes end tabte Modet af denne Degradation.sa.Kh.480. Sal.2V.891.   2) Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog (overf.) fornedre; nedværdige. Ved de allerede opfundne Maskiner er meget Arbeid blevet Mennesket betaget; men meget, og meget degraderende er endnu tilbage.JohsBoye. Ind.20. Der var i Ordene en Degradering, som især blev mig overordenlig knugende. Goldschm.VI.123. (kirurgien) rejste sig af sin Degradation og tilkæmpede sig en bestandig større videnskabelig Betydning. JulPet.L.2.   Dreyfus var en fransk jødisk officér, der blev degraderet og afskediget af en militær domstol, falsk beskyldt for en art komplot. Men forfatteren Emile Zola angreb den antisemitiske sammensværgelse med bogen "J'accuse" (Jeg anklager). Det endte med, at Dreyfus fik æresoprejsning. Navnet Dreyfus og 'dreyfus-affære' er siden gået over i historien som eksempel på risikoen for, at man dømmer uskyldige. (uskyldsformodning). M

Impeachment (1)

"Impeach:  (verb)  1 - (of a court or other official body, especially in the US): to charge an important public figure with a serious crime)" (Ved dom eller anden officiel instans: at anklage en vigtig offentlig person for et alvorligt lovbrud)

"Peach  ... .-2  (noun,adj. )(sing) , (oldfashioned, informal)  a particularly good or attractive person or thing.." (navneord, forældet): en særlig attraktiv person eller ting. Oxford Advanced Learning Dictionary

  Når man piller ordnerne af en person, fratager man officielt vedkommende ære og respekt. Det er en afgørende forskel mellem den amerikanske model og den danske rigsret, at den anklagede i Danmark kan idømmes fængsel. I USA handler impeachment om at afsætte en fungerende præsident sædet, altså svarende til et mistillidsvotum.  

"1, 2, 5: The House of Representatives shall .....  have the sole Power of Impeachment."

"1,3,6 & 7.:The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no Person shall be convicted without the Concurrence of two-thirds of the Members present.

Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States; but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law."

             

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.