Borgerforslag: Forvaltningsdomstol ?

Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017

 

Indtil videre en idé. God eller dårlig?

Jeg har besluttet mig for at undersøge, om det giver mening at rejse et borgerforslag om at indføre en dansk forvaltningsdomstol (FD) efter tysk mønster. Det skyldes, at jeg har oplevet en alt for lav grad af retsbeskyttelse af den enkelte borger i forholdet til myndighederne. Som partsrepræsentant har jeg tit oplevet , at kommunerne ser bort fra klare afgørelser og retsregler næste gang. Kontanthjælpsmodtagere uden erhvervsevne oplever, der ingen fremdrift sker i sagerne, mens de sendes ud i radbrækkende virksomhedspraktik, der ikke respekterer deres skånebehov. Ankestyrelsens afgørelser i tvangsfjernelsessager træffes, uden at borgerens processkrift er blevet læst eller behandlet. Blandingen af åbenbar finansiel magtfordrejning og oparbejdelsen af nogle selvforstærkende og selvtilstrækkelige beslutningsstrukturer kræver et fundamentalt opgør, hvis Danmarks præg af demokrati skal bevares. Jeg beder om interessetilkendegivelser. Jeg beder  første omgang ikke om underskrifter. Det handler om at få svar på, om forslaget er værd at gå videre med, om det er forkert formuleret, om hvordan en kampagne skal tilrettelægges etc. Navnlig er det værd at vide, om nogle vil bruge lidt tid med grafik, kampagne, podcast etc. Nedsættelse af en Forvaltningsdomstol er forberedt i Grundlovens § 63, stk.2., der lyder:
"Stk. 2. Påkendelse af spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser kan ved lov henlægges til en eller flere forvaltningsdomstole, hvis afgørelser dog skal kunne prøves ved rigets øverste domstol. De nærmere regler herom fastsættes ved lov."

Billede af forgyldt træhammer og bræt at slå på

Afgørelse.

Forberedelsesfase Al erfaring viser, at det langt fra er forslagets kvalitet som idé, der afgør, om det bliver en succes eller en fiasko. Den vilde fiasko er, at det end ikke diskuteres i andet end en snæver kreds. Mange af forslagene når kun nogle få hundrede stemmer på det halve år, indsamlingen løber. Der skal en vital interesse til. Al erfaring viser, at "NIMBY"  (Not in my back yard,  "ikke i min baghave" ) er afgørende for, om politisk mobilisering kan finde sted.  Det er en svaghed, hvis det ikke allerede inden underskriftsindsamlingen løber er klart for mange, at der skal arbejdes på at gøre betydningen nærværende og forståelsen dyb for, hvad det her handler om. Der skal under indsamlingsfasen afholdes møder passende steder, herunder gerne en høring på Christiansborg. Der skal også etableres samarbejde med centrale aktører såsom foreninger.     Måler man et borgerforslags succes på, om det bliver vedtaget, gælder det kun 1! Der er rejst 406 forslag, måske nu lidt flere, og kun 6 af dem har rundet 50.000- underskriftsgrænsen. Der er naturligvis andre succeskriterier, men ambitionen må være, at man når dette mål. Nogle forslag har      

 Forvaltningsdomstol

Folketinget opfordres  til at afløse en del administrative ankeinstanser  og Folketingets Ombudsmand af en uafhængig forvaltningsdomstol (FD). FD skal høre under Domstolsstyrelsen og fungere som 1. instans i sager mellem borger og myndigheder, der henhører under forvaltningsloven. Gratis behandling af sager, juridisk vejledning Borgere, der har klaget over myndighedsafgørelser, har hidtil kunnet få behandlet deres sager gratis. Det er afgørende, at FD indrettes tilsvarende, og at passende adgang til juridisk bistand stilles til rådighed for borgerne. Sager, der vurderes at være åbenbart grundløse eller hvilende på helt klare retsvildfarelser, skal kunne afvises ved en forenklet proces. I alle sager, der føres for FD, stilles der kvalificeret faglig vejledning til rådighed, enten gennem advokat eller andet velkvalificeret personale. Personalet fra Folketingets Ombudsmand kan tænkes at udgøre grundstammen i FD. Ud over kvalitet i sagernes behandling skal der bevilges tilstrækkeligt personale til, at en normal sag kan afgøres indenfor en kort tidsfrist, dvs. ca. 4 måneder Afgørelser og kendelser fra FD skal kunne ankes eller kæres til Landsretterne. FD's domme og kendelser skal være digitalt tilgængelige.  

Derfor

Karnov skriver kort og pænt om FD

  "De fordele, der sædvanligvis forbindes med forestillingen om forvaltningsdomstole, er navnlig hurtighed, erfaring og større officialvirksomhed - og tildels som følge deraf en mindre besværlig og mindre bekostelig procesmåde."   Vi oplever i disse år en  fremadskridende nedbrydning af den retsbeskyttelse, borgerne i en moderne velfærdsstat har krav på. Selv om en del af problemerne skyldes lav og selvmodsigende lovgivningskvalitet, så er legalitetskontrollens kvalitet faldet til et fornærmende lavt niveau. Ankestyrelsens position som en slags mellemting mellem en statslig styrelse en blanding af udøvende magt og domstolslignende offentligretligt organ er langt fra vellykket.  Samtidig er klageadgangene ikke transparente.      

  6 comments for “Borgerforslag: Forvaltningsdomstol ?

 1. Lotte sørensen
  august 30, 2019 at 02:29

  Finder det lyder positivt og tænker der er behov for noget bedre end det nuværende system. Jeg kan rigtig godt lide ideen om forvaltningsdomstol, men som med alt andet også det nuværende, afhænger meget jo af, hvorledes det sammensættes og fungerer og kulturen i det samt hele lovgrundlaget omkring. Det skal så at sige strikkes rigtig sammen og administreres hensigtsmæssig. Men tænker alt vil være bedre end nu og tiden er inde til forandring og forvaltningsdomstol lyder rigtigt ud fra det kendskab jeg har , skal dog indrømme , at så grundigt har jeg heller ikke sat mig ind i , præcist hvordan de fungereer

 2. august 31, 2019 at 21:56

  ja tak

 3. september 1, 2019 at 21:59

  Vi har ikke kendskab nok til ændring til forvaringsdomstol, heller ikke har vi fagfolk til dette ændring endnu.
  Man skal nok have en løbende forbedring inden man beslutter til en afgørelse for godt.

  Nej tak

  • mikael
   september 2, 2019 at 07:33

   Der er ikke tale om noget, der har med “forvaring” at gøre. Det har altså intet med straf at gøre. Forvaltning er noget andet.Den nye anstalt i Nuuk tager folk i forvaring.

 4. september 22, 2019 at 12:52

  Ja tak, jeg vil gerne bakke op.
  Kan jeg være behjælpelig med noget kontakter du mig bare.

  Mvh Kim Osbøl

 5. Vibeke Jørgensen
  februar 4, 2020 at 18:49

  Lyder som en god idé. Danmark er jo sammen med Norge og UK de eneste lande i Europa uden en forvaltningsdomstol. Har du postet dit forslag i grupper som jobcentrets ofre og næstehjælperne? Måske man alternativt kunne høre, om der er partier der istedet vil fremføre forslaget? Mig bekendt er et borgerforslag aldrig blevet vedtaget – så god idé med en massiv opbakning på mange niveauer forud

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *