Kommuner svigter kontanthjælpsmodtageres ret til ferie

     
Billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig, maj 2017

 

af Mikael Hertig, cand. scient. pol.

§§§§§§§§§§§§§§§

Svigter kommunerne folks ret til ferie?

Nuuk havn, set fra Qinngorput juni 2017 Mikael Hertig foto (c)

Kontanthjælpsmodtagere har ret til at holde fire ugers ferie. Overgangen fra at være omfattet af ferieloven til at køre efter aktivlovens bestemmelser skulle være simpel. Men det er den ikke. Lad os lige starte med bestemmelserne i Aktivloven:

"Stk. 11. En person, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 4 ugers ferie, hvor personen kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, mens ferien afholdes. Personen er ikke omfattet af reglerne i stk. 1-6, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 4 uger. En ferieperiode må højst vare 2 uger.

Stk. 12. Det er en betingelse for afholdelse af ferie, at personen har indgået aftale med kommunen om feriens placering. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til personens øvrige forhold, herunder familiens afholdelse af ferie, medmindre det i væsentlig grad modvirker den beskæftigelsesindsats, der er iværksat eller planlagt for personen. Kan den pågældende og kommunen ikke blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, træffer kommunen afgørelse herom."

  Modtageren af hjælp har  ikke pligt til at stå til rådighed i en periode på  i alt  4 uger under ferie. Denne fritagelse er naturligvis en oase midt i al den til tider intense kontrol, borgeren ellers udsættes for.  

Vinterudsigt fra Qinngorput, Nuuk, februar 2017 Mikael Hertig foto (c)

 

Jobcentrene svigter vejledningspligt om ferie

Det er gennem et par rundspørger på Facebook-gruppen "Jobcentrets Ofre" mit bestemte indtryk, at kommunerne ikke vejleder borgerne om denne deres ret. Det er stærkt kritisabelt, for det er med til at undergrave den nødvendige tillid mellem borger og forvaltning. Når det handler om at blive truet på eksistensen, farer jobcentrene frem med bål og brand. Når det handler om at sikre folks ret til restitution og ferie på linje med andre mennesker, sker der intet.  Ikke noget it-system, kun ligegyldighed.  Sådan må det nødvendigvis føles. Undtagelsen ser for mig ud til at være Ikast-Brande Kommune, som minutiøst har orienteret en borger mundtligt forlods. Det ser også ud til, at den følger op i nogen udstrækning. Forvaltningslovens § 7, stk. 1. pålægger offentlig forvaltning at vejlede borgeren. Det betyder her efter min vurdering, at Jobcentrene har pligt til af egen drift at vejlede kontanthjælpsmodtagere med flere om ferie. Men jeg er ikke stødt på nogen kommune, der med breve, foldere, møde i Jobcentre etc. systematisk holder borgeren orienteret. Ingen borger bliver orienteret om, at nu er skæringsdagen nær, så nu skal der bruges feriedage, hvis ikke retten til ferie fortabes. Jobcentre, der svigter på dette område, bør indklages for Ankestyrelsen. Man får uvægerligt det indtryk, at når det handler om at overvåge borgerne nidkært, så er jobcentrene på plads, men når det omvendt drejer sig om at sikre deres rettigheder, så er de fraværende.

Integrationsydelse er ligestillet med uddannelsesydelse og kontanthjælp

For god ordens skyld bemærkes det hermed, at personer på integrationsydelse med 90 %'s sandsynlighed er helt ligestillet med andre kontanthjælpsmodtagere. Deres rettigheder er bare blevet glemt i den almindelige lovsjusk.      

JOBCENTRE: Tag Jer sammen

         

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.