JOBCENTRETS OFRES DOMSREGISTER

'MIkael Hertig (c) 2017'Af Mikael Hertig   Domme er retskilder. I Forvaltningsretten er lovteksten med forarbejder, bekendtgørelser med hjemmel i lov, domme, udtalelser fra Ombudsmanden og afgørelser fra ankenævn retskilder. Det vil sige, at når vi skal fastslå, hvad gældende ret er, så er domme vigtige. På denne side vil der blive repræsenteret links til domme eller hele domme, og betydningen af dem vil blive udlagt her. Samtidig vil de blive  forsynet med emneord (tags), så du kan søge på dem. Når der kommer nye domme, så vil de blive omtalt med emneord i denne artikel. Efterhånden som den bliver lang, er det vigtigt bruge søgeord for at finde den rigtige dom med henvisninger. Til den tid vil der komme links til de enkelte artikler for oven.

Overvægtsdommen  VLD 2015

  https://fagbladet3f.dk/nyheder/fb5d1072bf7348da9ca11d2eb25a6a04-20160113-dom-om-overvaegt-faar-vidtraekkende-foelger https://elmer-adv.dk/nyheder/varig-lidelse/ https://www.altinget.dk/social/artikel/professor-borgerne-har-mistet-retten-til-at-vaere-syge       Overvægtsdommen forbyder Jobcentret at sende  overvægte til affedning for at gøre den overvægtige egnet til at arbejde. Fedme er en varig lidelse. Derfor kan man ikke sende folk i forskellige former for afklaringsforløb eller fysisk træning med henblik på at  nedbringe fedmen for at opnå en større arbejdsevne.  Man kan også udlægge dommen forsigtigt således, at det normalt ikke hører til jobcentrets kompetence at prøve dette spørgsmål af. Jobcentret må i henhold til dommen Vestre Landsrets Dom af 2015 acceptere, at fedme/overvægt kan være en varig lidelse, som berettiger til førtidspension eller fleksjob. Kommunen kan ikke blot sende en person til affedning med henblik på at udvikle sin arbejdsevne.    

AFKLARINGSDOMMEN  - ERSTATNING NÅR KOMMUNEN HAR HOLDT BORGER PÅ KONTANTHJÆLP I ÅREVIS

Dommen er fra Vestre Landsret 2018 En borger har været holdt på kontanthjælp i næsten 6 år, uden at kommunen havde gjort noget for at afklare, om vedkommendes arbejdsevne kunne udvikles, eller om hun skulle tildeles fleksjob eller førtidspension. Hun blev efterfølgende indstillet til en varig ydelse. Borgeren fik erstatning, fordi kommunen intet havde foretaget sig for at finde ud af, om kvindens situation kunne afklares. Erstatningsret gælder både det offentlige og det private. I alle de erstatningssager, som vi på Jobcentrets Ofre må håbe bliver ført i de kommende år, er kernen, om kommunen / jobcentret har overholdt god forvaltningsskik. Almindelig erstatningsret handler om god skik. Der sammenlignes i princippet med den gode familiefader ( bonus pater familias). Hvis man med god skik opfører sig ordentligt, vil man ikke kunne blive erstatningspligtig. Hvis man derimod ikke lever op til den gode skik, det vil sige gør noget forkert eller undlader at gøre noget, som man burde efter den gode skik, så udsætter man sig for at skulle udbetale erstatning, fordi man så forvolder skade (culpa). Der er ved dommen grund til at hæfte sig ved, at det er passiviteten, der udløser erstatningen. Det sædvanlige musehjul, hvor folk slæbes rundt i underlige aktiviteter, det tager dommen ikke stilling til. En lignende dom vedrørende erstatning for tab af sygedagpenge ses her.  ØLD = Østre Landsrets Dom, der refereres til, vedrører en person, der havde fået nedsat førligheden efter to knæoperationer. Hun kunne derfor ikke varetage sit job som leder af en daginstitution. Men kommunen mente, at hun bare kunne gå videre på trods af en lægeerklæring, der udelukkede dette. Kommunen stoppede sygedagpengene. Efter overgangen til folkepension blev sagen rejst. Hun fik ikke erstatning for hele tabet, men for skønsmæssigt fire år.    

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.