Optag møder, spørg ikke om lov

Authors:

Abstract

Foto, hvor der er placeret en mikrofon på borde

Egentlig fra Philips, modelbillede.

   

 Fornyet artikel september 2021

Spørgsmålet dukker hele tiden op blandt mine klienter: "Må jeg optage fra møder, jeg selv deltager i?"
Som udgangspunkt er reglerne følgende: Du har lov til at optage lyd og for den sags skyld billeder fra det møde, du deltager i, medmindre du udtrykkeligt bliver forbudt at optage. .   Du skal ikke spørge om lov. Jeg fraråder, at du spørger om lov - du risikerer at få et nej.  . Du må ikke viderebringe oplysningerne fra mødet til udenforstående - for eksempel på en lukket facebook-gruppe etc. på en måde, hvor navnet på en eller flere deltagere kan identificeres (stemme, billeder etc). Det vil kræve udtrykkeligt samtykke fra de pågældende. (Databeskyttelsesforordningen). . Til gengæld kan du bruge udtalelserne i den videre sagsbehandling, i klager mv.  Ankestyrelsen godtager lydklip som dokumentation. . Min henvendelse, der fremgår nedenfor af artiklen her, har været forelagt Folketingets Retsudvalg. Konklusionen må være, at ingen fra det politiske system har nogen interesse i at udstikke klare regler på området. Ingen kommunalbestyrelse, ingen justitsminister, intet politisk parti finder emnet værd at tage op. Med andre ord er det den bestående retstilstand, beskrevet ovenfor, de er med på - i hvert fald så længe, folk tror, de skal spørge om lov. Men netop her kommer forvaltningsrettens grundprincip om, at borgeren (dig, dine børn og bedsteforældre og deres venner) skal beskyttes mod systemets vilkårlige magtudøvelse os til hjælp.      

Kardemommeloven og Magtens Tredeling

Bogforside til Folk og Røvere i Kardemomme By

Folk og Røvere i Kardemomme By

        Borger og Samfund. Sondringen mellem individet, den private borger og vedkommendes rettigheder i samfundet og magtsystemet er helt fundamental i europæisk og dermed også dansk ret. Det hele kan lettest ses som hierarkier med et grundprincip i toppen og undtagelser fra princippet nedenunder. Herunder kommer der så nye lag af undtagelser. . Grundprincip 1 om Borgeren: Borgeren må gøre lige, hvad der passer ham eller hende. Undtagelse 1: Med mindre det er forbudt eller tilladt ved lov . Tilladelser optræder så som undtagelse 2 . Undtagelse 1: Cyklister skal altid stoppe for rødt Undtagelse 2: Medmindre der er tale om visse højresving på visse betingelser.... . Grundprincip 1 Om den Offentlige forvaltning, offentlige myndigheder, hele molevitten:  Den Offentlige Myndighed må ikke foretage sig noget som helst. . Undtagelse 1; Medmindre det positivt er hjemlet ved lov.

.

I artiklen er der en henvisning til  en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand. I bunden af den klargør  justitsminister Lene Espersen, klargør den eksisterende retstilstand. Heraf fremgår det, at der ikke i den eksisterende lovgivning noget sted er fastsat en bestemmelse, der hjemler adgang til at forbyde borgeren at optage lyd fra møder.  Et sådant forbud og diskussionen om det kan skaleres op og ned - i den ene ende som et væsentligt indgreb i borgerens frihedsrettigheder, i den anden som en regel, der kunne tænkes ses som en bagatelagtig del af kommunens ret til at arrangere møder efter behag. Men der må her sluttes modsætningsvist. Det er et politisk iskoldt tema, en  død sild, ingen vil røre ved. Med hjemmel i ovenstående og justitsministerens svar gælder, at du bare må optage. Godt råd: Sørg for at beholde hele lydfilen til sikkerhed for, at du ikke har klippet. Efterfølgende kan du klippe og redigere efter behag. Men send hele den uredigerede lydfil med ind som dokumentation.  
Justitsministerens svar lød:

Justitsministeren (Lene Espersen):

’Efter bestemmelsen i straffelovens § 263, stk. 1, nr. 3, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, som uberettiget ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.

Optagelse på bånd af telefonsamtaler eller anden samtale, som den pågældende selv deltager i, falder uden for denne bestemmelse. Det gælder også i tilfælde, hvor optagelsen sker uden den anden parts viden.

Der er ikke herudover i lovgivningen fastsat almindelige regler om borgeres adgang til at optage samtaler med forvaltningsmyndigheder på bånd.

Spørgsmålet om borgeres adgang til at optage sådanne samtaler på bånd ses endvidere ikke behandlet hverken i retspraksis, ombudsmandspraksis eller i litteraturen.

På den baggrund finder Justitsministeriet ikke i den foreliggende sammenhæng at kunne bidrage med yderligere til det stillede spørgsmål.’’

     

Ret til at optage fra møder med det offentlige?

Anbefaling

   
Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017

Af Mikael Hertig *

https://orcid.org/0000-0002-0533-0231

Cand. scient. pol., gadejurist i Sønderborg

Forslaget 2018: Lav klare regler

 

Jeg foreslår, at folketingets retsudvalg og justitsministeren undersøger muligheden for at få skaffet klarere regler om borgernes ret til at optage og formidle optagelser fra møder med myndighed og forvaltning.Næsten ingen myndigheder har en klar politik vedrørende lyd- eller videoptagelser fra møder. Mon ikke, det ville være en god idé at lave en generel regel, fx som en nye bestemmelser tilknyttet relevante love (offentlighedsloven, forvaltningsloven)?

Det kræver en begrundelse og en henvisning til en regel, når myndigheden meddeler afslag til en borger, der beder om lov til at optage et møde, som borgeren selv er part i. Det tyder en udtalelse fra Ombudsmanden (2005) på.    

Undervejs ses et eksempel på misvisende jura i en afgørelse fra det sociale nævn fra Københavns og Frederiksbergs kommuner:

"Begrundelsen er, at nævnet ikke finder, at der er regler herom i forvaltningsloven. Forvaltningslovens kapitel 3 indeholder regler om vejledning og repræsentation, hvor der er adgang til at medbringe en bisidder. Der er ingen regler i forvaltningsloven eller i den sociale lovgivning i øvrigt, der giver Dem en ret til at anvende båndoptager under møderne. "

Problemet er, at den offentlige forvaltning ikke må foretage sig noget uden en hjemmel. Det må borgeren, der jo kommer fra "den private sektor" godt. Fraværet af en lovbestemmelse kan ikke bruges som begrundelse for en afvisning.

     

De nærmeste nuværende bestemmelser

Bestemmelserne om notatpligt og meroffentlighed i offentlighedslovens § 13 og § 14 indeholder ingen hjemmel for justitsministeren til at udstede en bekendtgørelse, der klargør de generelle regler yderligere.

§ 13. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.
§ 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af §§ 23-35. Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger.
Stk. 2. Stk. 1 gælder også i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra aktindsigt efter §§ 19-21.

Han foreslog ikke dengang nogen ny generel lovbestemmelse, men opfordrede de enkelte myndigheder til selv at lave regler på området, så afslag eller tilladelser kunne begrundes ordentligt. Et hurtigt check viser, at der næsten ikke er udstedt lokale myndighedsregler.

Med hjemmel i disse bestemmelser er der pligt til at skrive referater fra møder i forvaltningen, hvor borgeren deltager. Parten har adgang til disse referater efter forvaltningslovens bestemmelser om partsoffentlighed. Men det er ret oplagt, at hverken partens ret til selv at tage notater eller optage lyd eller billeder kan ses hjemlet i disse paragraffer.    

Interessen koncentrerer sig om borgerens ret til at optage møder, hvor borgeren selv er part og muligvis kan føle sig under pres – fx i forbindelse kontanthjælpsmodtageres møder med jobcentre.

     

Teknologien er skredet fra 2005 til nu

 

Da mange borgere allerede optager fra møder, de deltager i, bør det gennem generelle regler fastlægges, hvornår og hvordan det er tilladt at optage fra møder, og hvordan optagelser må bruges, herunder omfanget af retten til offentliggørelse generelt og hensynet til beskyttelse af billeder og stemmer fra genkendelige medarbejdere.

     

Diskussion: Saglighed, risiko for manipulation?

Ombudsmandens vejledning synes at bygge på forvaltningens notatpligt og saglighedsforpligtelse. Dette kan opleves som en idealtype, der efter nogles mening skulle kunne overflødiggøre borgerens behov for selv at sikre sig dokumentation. Min erfaring som partsrepræsentant viser dog, at det enkelte mødes forløb indeholder enkeltheder, der enten ikke vurderes ens eller udelades i forvaltningens referater. Hvor der er modstående interesser, opstår der let misforståelser. Misforståelserne er nemmere at udrydde, hvis der foreligger ordentlig dokumentation.

   

Forslag:

Ombudsmanden advarede imod, at borgeren skulle kunne forfalske sådanne optagelser og bruge dem til varetagelsen af sin sag. At dette ret simpelt for eksempel kunne imødegås ved, at forvaltningen selv sørgede for at optage fra møder, er naturligvis en anden sag. Det peger i retning af et regelsæt, der indeholder to bestemmelser.

   

Regler om optagelser fra myndigheders offentlige møder Den ene bestemmelse vedrører retten til at optage myndigheders offentlige møder og at offentliggøre møderne i deres helhed eller dele deraf. Herunder udfærdigelse af regler for, hvordan fraklip og andre former for manipulation skal markeres.

 

Regler om borgerens ret til at optage lyd og billeder fra møder, hvor vedkommende er part Den anden handler om borgerens ret til at optage fra møder, hun deltager i som part. Optagelser fra sådanne møder kan indgå i behandling af vedkommendes sag og i forbindelse med klager. Der bør der tages stilling til begrænsningerne i eventuel offentliggørelse i henhold til forvaltningslovens og persondataforordningens bestemmelser. Samtidig kunne man eventuelt drøfte forvaltningens egen ret til optagelser og distribution af disse, samt igen fraklip og billedmanipulation.

Jeg foreslår derfor, at folketingets retsudvalg og justitsministeren undersøger muligheden for at udforme regler om borgernes ret til at optage og formidle optagelser fra møder med myndighed og forvaltning.

 

Ny efterkommentar, anonym, fra Facebook:

For mig at se er de socialt udsattes tillid til systemet hele tiden på vippen. Underligt nok er sammenhængen den, at jo dårligere de bliver behandlet, des mindre tiltro har de til myndighedernes evne til at opføre sig rimeligt og retfærdigt. Det har to sider. Den ene handler om, at myndighederne er bundet af forvaltningsrettens regler. Den anden handler om lovenes indhold. Beskæftigelses- og sociallovgivningens nuværende samlede indretning er ikke sådan indrettet, at de udsatte har nogen grund til at juble over retsbeskyttelsen. Så meget desto mere er der grund til politisk at få indrettet regler, som enhver borger kan forstå og støtte sig til. Det gælder også her. "Som det kører nu, hvis man spørger siger 99% nej, så derfor optager man i hemmelighed. Når man optager i hemmelighed får man optaget den grimme sandhed om uvidenhed. Hvis der laves en fælles regler om at optage samtalerne, tror jeg desværre at den vil falde ud til kommunernes fordel, og det vil ende med,  at man IKKE må optage overhovedet. Så pyha jeg forstår godt hvad du vil opnå, men tror det vil falde ud til den forkerte side. Så hellere lade det køre som det er nu, hvor man optager i dyb hemmelighed..."  

  3 comments for “Optag møder, spørg ikke om lov

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1