Banken må ikke trække i kontanthjælpen

Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017

Af Mikael Hertig, cand. scient. pol.

   

Rør ikke kontanthjælpen

af Mikael Hertig1

Om ”trangsbenefice”, bankers og andre kreditorers manglende ret til at trække i kontanthjælpsydelser.

Mikael Hertig foto (c) August 2018 Billede af pengesedler og kontokort

 

Om retten til en beskeden husførelse

§ 509. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejen­dom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand, .. (jf. dog stk. 2). Retsplejeloven § 509 2

MENINGEN med de penge, en familie eller en person modtager som kontanthjælp er, at de skal bruges til overlevelse eller forsørgelse. Den er ikke, at banker eller for så vidt det offentlige skal hjælpe bankerne eller sig selv med at modregne i den som udestående fordringer. Når en sådan socialt rettet bestem­melse står i retsplejeloven, som handler om domstolene, så skyldes det, at reglen er rettet mod fogedretterne og reelt mere banker og andre, som kontant­hjælpsmodtagere skylder penge.

I VIRKELIGHEDEN er meningen selvfølgelig at støtte de fattige mod at blive plukket af forskellige slags kreditorer. Når bankerne alligevel bliver ved med at trække i folks gæld, så overtræder de reglen. Den fattige er sjældent den stærke, og banken fortsætter somme tider vel vidende, at det er forbudt. Skulle det komme til en strid, så skulle kontanthjælpsmodtageren stævne banken i fogedretten. I det ulige forhold mellem den stærke institution og den svageste medborger er et af de bedste våben, banken/ udlåneren har, borgerens manglende kendskab til reglerne.

HVIS du er på kontanthjælp, bør du udfylde felterne i formularen efter denne artikel og sende den til din bank. Hver bank har en klageansvarlig. Er det kommunen, må du gå til jobcentret.

JURA kan være kludret. Reglen om, at kreditor ikke må trække i lån, gælder ikke under alle omstændigheder. Der er undtagelser. Dem kommer vil til længere nede i artiklen. Men den gælder så meget, at du – hvis du er på kontanthjælp roligt kan handle efter den.

’Trangsbeneficium3

Bestemmelsen i § 509 gælder hele husstanden.

I praksis spiller dette måske ikke nogen større rolle. Og dog: når der skal ta­ges stilling til, om der er adgang til at trække i husstandens kontanthjælp, indgår navnlig voksne hjemmeboende børns økonomi i vurderingen af, om der må modregnes eller ej. Bor der et voksent barn med en almindelig arbejds­indkomst, har husstandens økonomi en anden karakter.

AUTOMATISERINGEN af administrationen medfører både fordele og u­lem­per. Den første og største ulempe indebærer, at banken normalt skal gøres op­mærksom på regeln i Retsplejelovens § 509, stk. 1. Det er overraskende, for der er næppe tekniske vanskeligheder forbundet med at markere, at indbetalin­gen er kontanthjælp. Markeringen kan også indrettes, så stop for træk for ydelser (renter og afdrag) samt stop for rentetilskrivning sættes i gang. Men da reglen ville være til gunst for de svagest stillede, har banken som udgangspunkt kun en moralsk interesse i at indføre en sådan regel.

Sørg for at have kontanter

Mon ikke de fleste kontanthjælpsmodtagere instinktivt indretter sig, så de altid har mange kontanter? Det er i hvert fald en god idé. Hvis der næsten ingen penge er på familiens bankkonti, er der ikke noget at modregne i. I øvrigt er det at have kontanter derhjemme den eneste måde, familien kan spare op på. Ganske vist er det forbudt at spare op, men det gælder kun indenfor ret vide rammer. I praksis kommer ingen og ser efter under madrassen. Så hvis familien sparer op til elektronisk udstyr eller rejser (husk rådighedsforpligtelsen og feriebestemmelsen), så er det naturligvis måden at gøre det på.

SIDESPRING OM INDBOGENSTANDE

ORDET er så gammeldags, at det ikke er med i Ordbog over det Danske Sprog. Alligevel bruges det ord, og det står blandt jurister som noget centralt. Det trækker den juridiske grænse for, hvad hele magtapparatet eller kreditorer må komme efter. Det betyder ikke bare at se på indeståender på kontanthjælps­mod­tageres bankkonti, men også med besøg hos familien eller husstanden [”udgående fogedforretning”] at lede efter værdigenstande, som kan tage fra den i stedet for penge. Det handler både om pengene og de værdier, husstanden, familien eller den pågældende enlige kontanthjælpsmodtager måtte være i besiddelse af. For god ordens skyld følger vi lige her bestemmelsens logik, før vi vender tilbage til kontanthjælpen.

§ 509, stk. 3. ”Udlæg kan ikke foretages i aktiver af indtil 3.000 kroners værdi, hvis de er nødvendige til skyldnerens eller hans husstands erhverv eller livsførelse.”

INDKØBSPRISEN kan være væsentligt højere, for den relevante værdian­sætt­else vedrører, hvad ”aktivet” (fjernsynet, spisebordet, lænestolen, vaskema­skinen, computeren etc. ) vil kunne indbringe på en auktion. Beløbet reguleres for prisudviklingen. Min konklusion er, at der som hovedregel næppe er noget at komme efter.

Anmodning om stop for automatisk træk på lån

TIL: ______________________________________________________

(bankens eller sparekassens navn)

ADRESSE: ________________________________________________

POSTNUMMER OG BY: ________________________________________________ FRA: ___________________________________________________________ (Navn)

ADRESSE: ______________________________________________________

POSTNUMMER OG BY: _________________________________________________

KONTONUMRE: Reg._______ Nr:___________________________

Reg._______ Nr:___________________________

Jeg meddeler hermed, at jeg og min husstand indtil videre modtager kontanthjælp. Pengeinstitutter må ikke efter retsplejelovens § 509, stk. 1. (trangs­bene­ficium) foretage nogen form for modregning i den udbetalte kontant-hjælp og tilhørende ydelser, fx børnepenge. Derfor beder jeg om, at automatisk træk på mine konti, herunder nemkonto, øjeblikkeligt ophører. Rentetilskriv­ning bedes samtidig stoppet.

Hvis der sker ændringer i husstandens indkomstforhold, vil pengeinstituttet straks blive orienteret.

Venlig hilsen

______________ ______________________________________

Dato og underskrift

1Cand. scient. pol. Førtidspensionist. Tlf 27 24 47 00, social@aquut.com

2Hvis du vil læse mere i retsplejeloven, kan du downloade den her: (hentet 14. august 2018) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192286

3Bertil Alexis Frosell: trangsbeneficium i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 15. august 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=173592

Billede af pengesedeler og kontokort

  49 comments for “Banken må ikke trække i kontanthjælpen

 1. Rita nittebjerg
  august 16, 2018 at 03:31

  Gælder det også pension ?

 2. Gry
  august 16, 2018 at 07:12

  Jeg bor i andelslejlighed på kontanthjælp men banken siger at jeg skal betale af på mit boliglån fordi det ikke er en ejerbolig. Kan det være rigtigt?

  • mikael
   august 26, 2018 at 06:16

   Du skal henvise til retsplejelovens § 509, stk. 2. Som udgangspunkt er banken ikke berettiget til at trække på dit lån.

  • mikael
   august 29, 2018 at 20:10

   Nej. Ikke rigtig. Du skal have fat i retsplejelovens § 509, stkj 2.

 3. Flo Sashila Singarayer
  august 16, 2018 at 12:08

  Hvad med SU modtager?

  • mikael
   august 26, 2018 at 06:15

   Det kommer an på dine samlede indkomstforhold. Er du gift, så spiller ægtefællensrolle også ind.

 4. Camilla Homse
  august 16, 2018 at 21:12

  Er det også gældende når man er i ressourceforløb på ressourceforløbsydelse svarende kontanthjælpssatsen?

  • mikael
   august 26, 2018 at 06:14

   JA

  • mikael
   august 29, 2018 at 20:09

   Hvis ydelsen svarer til kontanthjælp, så ja.

 5. anqelie
  august 28, 2018 at 11:58

  gelder det ogsaa foertidspension

  • mikael
   august 29, 2018 at 20:07

   Nej. Førtidspension er reelt væsentligt højere end kontanthjælp. Udgangspunktet er derfor i almindelighed, at du aksl betale tilbage, hvis du kan.
   Er gælden høj, må du søge gældssaneriong eller gældsrådgivning for at få den ned. Det hele handler om at have et npgenlunde rådighedsbeløb efter skat.

 6. Randi
  august 28, 2018 at 15:57

  Er desværre lige kommet på kontanthjælp igen efter at have været på SU siden januar. Inden da var jeg også på kontanthjælp og fik derfor den sidste kontanthjælp udbetalt start januar, samtidig med at jeg fik den første SU. Nu har kommunen sendt mig et brev og kræver kontanthjælpen fra januar betalt tilbage – fuldt beløb altså 10.000kr….. må de det pt? Jeg har jo på ingen måde så mange penge til rådighed….

  • mikael
   august 29, 2018 at 20:05

   Nej. Kommunen kan ikke få pengene tilbage, og den må ikke modregne.

   • im right
    september 21, 2018 at 06:43

    kommunen kan godt kræve kontanthjælp tilbage hvis den er giver ved man skal betale den tilbage,så ikke helt sandt.og burde du også vide mikael stop nu med at give forkerte oplysniner

    • mikael
     september 24, 2018 at 06:15

     Det skal deles op i to svar. Kontanthjælpsydelser, som kommunen yder mod tilbagebetaling, skal betales tilbage, hvis personen kommer til penge på et senere tidspunkt. Men så længe personen er på kontanthjælp alene, må der ikke trækkes penge.

 7. sandie lydersen
  august 30, 2018 at 09:30

  hvad stiller man så op når banken holder på at man har lånt pengene og så skal man også afdrage selvom man er på kontanthjælp jeg har sendt dem den skrivelse og gjort opmærksom på loven men de trækker stadig og holder på de skal have deres penge

  • mikael
   august 30, 2018 at 13:14

   Så skriver du til banken – udfylder et brev med de oplysninger, der fremgår af denne artikel.
   Du skal sende brevet til bankens klageansvarlige og til din sædvanlige bankafdeling.

   • Sandie lydersen
    september 5, 2018 at 10:06

    Hej igen jeg har gjort som du sagde og sendt det dokument til bankens klage ansvarlig nu er bankens udspil så at de vil sætte min ydelse ned til 1500 i md og lave midlertidig rente stop hun mener at min søn og mig så godt kan klare os for de 2300 i md der er tilbage

 8. august 30, 2018 at 19:31

  Hvad med SKAT ? Jeg har oplevet ikke at kunne få kontanthjælp er endt vikariat på en skole. Jeg stod til at skulle have nogle penge tilbage i SKAT som jeg ville leve af. Jeg sagsøgte SKAT, søgte om fri proces, hertil fik jeg afslag, da ingen vinder en sag mod SKAT. Jeg fik senere medhold i Ankestyrelsen, da Kommune ikke kunne nægte at udbetale kontanthjælp med den begrundelse, de havde givet. Har en opleves af at man kan lande mellem to stole, og så er de helt og adles kolde overfor at man igen indtægt har overhovedet. Tænker det kan betale sig for Kommune, at træffe forkerte beslutninger, der sker dem intet.

  • mikael
   september 1, 2018 at 18:37

   Det er et tegn på, hvor dårlig en kvalitet vi ser i sagsbehandlingen over en bred kam, når det handler om folk uden penge. Der er på den ene side hjemmel til at modregne.
   På den anden gælder § 509, stk. 1. i retsplejeloven som den beskyttelse, du under alle omstændigheder skulle have haft.

   Vi må have nogle sageer, hvor man direkte stævner kreditorer for – fogedretten,

 9. Lene kopp madsen
  september 15, 2018 at 06:50

  Hej. Ville lige høre om man kan gøre det med tilbagevirkende kraft. Altså. Har været syg på kontant hjælp fra 2011 til 2017 hvor jeg så har fået min førtidspension, men kan man så få sine penge tilbage når de så har trukket til banklån og ikke ville sætte det på stand-by dengang???

  På forhånd tak for svar

  • mikael
   september 15, 2018 at 12:23

   Det tror jeg,du får svært ved.

 10. Solveig Richards en
  september 23, 2018 at 21:26

  Hej Hvad med alle bankens gebyr. Sådan som når man hæver i penge automat. Eller andet. Har flere gange oplevet de trækker 500 i’Gebyr. Og man er på kontanthjælp

  • mikael
   september 24, 2018 at 06:13

   Det er et godt spørgsmål, du stiller der. Udgangspunktet er, at banken ikke må trække til gebyrer heller. Det er jo familiens tilbagebetalingsevne, der er 0.
   Mengebyrerne er typisk småpenge, der trækkes mange gange. Det bliver det bare ikke mere lovligt af.

   • Henrik Rasmussen
    september 26, 2018 at 09:05

    Hvordan ser det ud hvis man selv indbetaler til lånet. Vi var nødt til at skifte bank, for at slippe for at de trak det de mente vi kunne undvære.
    Så nu indbetaler vi selv, hvores lån lyder på 230.000 hvor af de 205.000 startede med at være et boliglån, men da vi skulle låne yderligere 25.000 ville de ha det lagt om til et forbrugslån med højere rente, til føle. Det vi afdrager nu er ikke engang nok til at dække renten. De ville ydermere have at vi skulle have en til at kautionere for beløbet. Men kautionisten kunne kun kautionere for de 60.000 og det gik de med til.
    Nu er mit spørgsmål så: hvis jeg sender dette dokument til banken, kan de så opsige lånet, til øjeblikkelig indfrielse. Da der er kautionist samt at vi selv indbetaler.
    Skal siges at vi begge er på kontanthjælp og nå alle faste udgifter er betalt her vi Ca 3000 at leve for 2 voksne og 2 børn en på 4 og en på 10. Vi betaler 3175 kr til lånet med en Ca rente på 17%.
    Håber på svar
    Venlig Hilsen
    Henrik

    • mikael
     maj 8, 2019 at 07:27

     Søg hjælp hos en gratis og god gældsrådgiver. Fx Tænks forbrugerpanel.

 11. Henrik Rasmussen
  september 25, 2018 at 19:59

  Hej Mikael! Hvordan ser det ud hvis man har en kautionist inde over sit lån i banken.
  Det skal siges at vi var nød til at skifte bank for at slippe for at de selv trak penge. Vi startede med at betale 4500 om mdr i starten. Men var nød til at få det sat ned da jeg blev sygemeldt. Først til 3700, for nu kun at kunne afdrage med 3175. De penge overfører vi selv hver d 1.
  Vi er begge lige nu på kontanthjælp og har når alle udgifter er betalt Ca 3000 kr at leve for om mdr. Til 4 personer to voksne og to børn på 4 og 10.
  Vi har et lån i banken på Ca 230.000 og en rente på lidt over 16%. Så med det vi betaler nu i afdrag er det ikke engang nok til at nedbringe gælden. Ikke engang renterne er der til.
  Det skal siges at de Ca 205.000 er resten af et boliglån og de 25.000 er et lån vi fik lov at få hvis vi fik en til at kautionere for lånet og samtidig fik lavet lånet om til et forbrugslån. Hvor renten jo så viste sig at være noget højere.
  Mit spørgsmål er så.
  Da vi selv indbetaler, for at slippe for at de selv trækker hvad de mener vi kan undvære. Og vi har en kautionist indover. Vil vi så stadig kunne bruge denne formular? Eller vil banken på baggrund af det kunne opsige lånet til øjeblikkelig indfrielse.
  Håber du forstår mine spørgsmål.
  Og undskyld Romanen.
  Hilsen Henrik

  • mikael
   september 27, 2018 at 10:50

   Det er den samme sag. Kautionisten hæfter for lånet i stedet for Jer. Når I kommer til at tjene penge, aktiverer det tilbagebetalingspligten.
   Har I undersøgt muligheden for gældssanering?

 12. Henrik Rasmussen
  september 26, 2018 at 08:53

  Hvad hvis man selv indbetaler til sit lån hver mdr. Vi var nemlig nød til at skifte bank for at slippe for at de selv trak hvad de mente vi kunne undvære. Så nu indbetaler vi selv til afdragene. Lånet skal siges er på Ca 230.000 hvor af de 205.000 startede som et boliglån, men da vi skulle låne yderligere 25.000 ville de ha at vi skulle lægge lånet om til et forbrugslån, samt have en kautionist. Kautionisten hæfter får de 60.000 h is vi ikke betaler.
  Nu er mit spørgsmål så: hvis jeg sender denne formular til banken kan de så opsige lånet til øjeblikkelig indfrielse når der er kautionist indover og vi selv indbetaler.
  Vi er begge på kontanthjælp og når alle udgifter er betalt har vi Ca 3000 kr at leve for 2 voksne og 2 børn, en på 4 og en på 10.
  Venlig Hilsen
  Henrik.

  • mikael
   september 27, 2018 at 10:49

   Se ovenstående

 13. Kezia Ludvig
  september 26, 2018 at 09:25

  Hej

  Hvordan ser det ud når man har et banklån på 250000 kr og betaler 3000 i afdrag som kun lige holder renten nede. Begge voksne i husstanden er på kontanthjælp og der er en kautionist på. I husstanden er der to børn.

  • mikael
   september 27, 2018 at 10:48

   Kautionen træder ind i stedet for Jer. Men I har ingen betalingsevne, og banken må ikke trække noget beløb fra Jer.

 14. Ditte
  marts 5, 2019 at 09:54

  jeg er på kontanthjælp og min bank trækker hver måned og jeg har haft spurgt flere gange om at få sat mit lån i bero
  men så får jeg besked på at det kan ikke

  • mikael
   maj 6, 2019 at 05:35

   Jeg checker ikke siden her regelmæssigt. SKIFT BANK til Coop Bank for eksempel.

 15. Ditte
  marts 5, 2019 at 10:06

  jeg er alene mor

 16. Ditte hemmingsen
  marts 6, 2019 at 11:08

  Min bank siger at forde jeg står i rki må de ikke sætte mit lån i bero selvom jeg er på kontanthjælp

  • mikael
   maj 6, 2019 at 05:34

   Det lyder kreativt / morsomt. Bed banken om at henvise til den lovbestemmelse, hvor det står. Hvis det er bankens politik, så skift til en anden bank, fx. COOP Bank.

 17. Gert Brørup Jørgensen
  marts 23, 2019 at 19:02

  Gælder det også afdrag og renter på real kredit lån? Mvh GBJ

  • mikael
   april 27, 2019 at 09:22

   Neh

 18. Frank Sewerin
  maj 24, 2019 at 15:21

  Jeg har en kassekredit i Danske Bank og er på kontanthjælp jeg ringede til dem men de sagde at havde man en kassekredit så skulle jeg stadig betale renter af det beløb jeg skylder på den selv om jeg er på kontanthjælp jeg skylder 20000 på den kan det være rigtigt at jeg stadig skal det selv om jeg er på kontanthjælp

  • mikael
   juni 20, 2019 at 21:34

   Du skal skifte bank, så din nem-id er i en anden bank. Jeg plejer at anbefale COOP bank. Så kan de ikke trække på din konto

 19. Mette
  juli 1, 2019 at 13:41

  Hej… Jeg er enlige mor til 2 på kontanthjælp…
  jeg har lån i banken ( med eksmanden ) og betaler hver 1250,- af hver mdr..
  kan jeg få stoppet mit, til jeg er ovenpå igen…

  • mikael
   juli 4, 2019 at 06:04

   Skift bank. Få en nem-id i en anden bank. Jeg plejer – uden selv at have nogen interesse i det – at foreslå COOP-bank.

 20. Anette Gehlert
  maj 5, 2020 at 21:18

  Jeg har forsørgerpligten og bopælspligten på en dreng på 16. Samtidig er jeg på ressourceforløb med samme sats som forsørgerkontanthjælp. (15355 kr fr skat)
  Banken (nordjyske bank) afviser at jeg kan benytte “Trangsbenefice’. Jeg udfyldte formularen og sendte den til min rådgiver, som sagde at dette kun omfattede folk på decideret kontanthjælp og i øvrigt kun betød at renterne på mit forbrugslån blev stoppet.

  Har jeg misforstået noget… Jeg troede det betød, at jeg kunne sætte mine afdrag i bero.

  Vh Anette

  • Anette Gehlert
   maj 5, 2020 at 21:27

   Hov.. Jeg glente lige.
   Jeg har en bil med en værdi på ca 20.000..mit forbrugslån er på 34.000
   Jeg frygter banken vil bruge bilen til at få indfriet det meste af lånet.

   Pt afdrager jeg med 1200 om måneden på mit forbrugslån og har 3900 tilbage når de faste udgifter er betalt.

   • mikael
    maj 6, 2020 at 06:46

    Har banken pant i bilen?

    • Anette Gehlert
     maj 27, 2020 at 14:02

     Nej bilen er betalt kontant, banken har ingen pant heri.
     Men jeg synes at læse, at banken kan gøre udlæg i værdier over 3000, –

  • mikael
   maj 6, 2020 at 06:49

   Skift bank, Opret en konto, fx i COOP bank. Gør den til nemkonto. Lad nemkontoen overføre til den nye konto.
   Så har din nuværende bank ikke noget at modregne i. Det forudsætter, banken ikke har pant i bilen

   • Anette Gehlert
    maj 30, 2020 at 09:42

    Hej tak for din hjælp. 🙂

    Banken har responderet således på at jeg har afleveret formularen.

    “Hej Anette,

    Jeg har modtaget din besked fra i går.

    Jeg skal herved bekræfte, at vi ikke hæver låneydelser på din konto hos os.
    Jeg skal dog samtidig gøre opmærksom på, at renteberegningen/rentetilskrivningen fortsætter uændret.
    Jeg skal også gøre opmærksom på, at når der ikke betales låneydelser, vil dit lån blive betragtet som misligholdt.
    Der vil derfor komme rykker- og opsigelsesbreve til dig og det vil medføre, at sagen vil blive indbragt for fogedretten.
    Jf. Den sag du har i huslejenævnet, gøres du opmærksom på, at hvis huslejenævnet dømmer til din fordel og du herved får den forventede erstatning på 70.000 fra tidligere udlejer, så har banken ret til at få indfriet din gæld her i banken.
    Slutteligt gøres du opmærksom på at din bil repræsenterer en værdi på ca 8000 kr som fogeden kan kræve solgt, således banken får dem til at indfri en del af din forbrugsgæld på 34.546,89 kr”

    Mit spørgsmål er om banken følger loven her og om min bankmand har ret omkring min sag i huslejenævnet og min bil.

    Jeg er igang med at skifte til coop bank.

Skriv et svar til mikael Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *