Banken må ikke trække i kontanthjælpen

Authors:

Abstract

Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig (c) april 2017

Af Mikael Hertig, cand. scient. pol.

   

Rør ikke kontanthjælpen

af Mikael Hertig1

Om ”trangsbeneficium”, bankers og andre kreditorers manglende ret til at trække i kontanthjælpsydelser.

Mikael Hertig foto (c) August 2018 Billede af pengesedler og kontokort

 

Om retten til en beskeden husførelse

§ 509. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejen­dom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand, .. (jf. dog stk. 2). Retsplejeloven § 509 2

MENINGEN med de penge, en familie eller en person modtager som kontanthjælp er, at de skal bruges til overlevelse eller forsørgelse. Den er ikke, at banker eller for så vidt det offentlige skal hjælpe bankerne eller sig selv med at modregne i den som udestående fordringer. Når en sådan socialt rettet bestem­melse står i retsplejeloven, som handler om domstolene, så skyldes det, at reglen er rettet mod fogedretterne og reelt mere banker og andre, som kontant­hjælpsmodtagere skylder penge.

Du skal  i følge  denne hjemmeside hver måned som enlig i 2022 have 6.800 kroner til disposition om måneden, før der kan modregnes. Dette beløb er disponible penge efter, at skat, husleje, vand, el og varme er betalt.

I VIRKELIGHEDEN er meningen selvfølgelig at støtte de fattige mod at blive plukket af forskellige slags kreditorer. Når bankerne alligevel bliver ved med at trække i folks gæld, så overtræder de reglen. Den fattige er sjældent den stærke, og banken fortsætter somme tider vel vidende, at det er forbudt. Skulle det komme til en strid, så skulle kontanthjælpsmodtageren stævne banken i fogedretten. I det ulige forhold mellem den stærke institution og den svageste medborger er et af de bedste våben, banken/ udlåneren har, borgerens manglende kendskab til reglerne.

HVIS du er på kontanthjælp, bør du udfylde felterne i formularen efter denne artikel og sende den til din bank. Hver bank har en klageansvarlig. Er det kommunen, må du gå til jobcentret.

JURA kan være kludret. Reglen om, at kreditor ikke må trække i lån, gælder ikke under alle omstændigheder. Der er undtagelser. Dem kommer vil til længere nede i artiklen. Men den gælder så meget, at du – hvis du er på kontanthjælp roligt kan handle efter den.

’Trangsbeneficium3

Bestemmelsen i § 509 gælder hele husstanden.

I praksis spiller dette måske ikke nogen større rolle. Og dog: når der skal ta­ges stilling til, om der er adgang til at trække i husstandens kontanthjælp, indgår navnlig voksne hjemmeboende børns økonomi i vurderingen af, om der må modregnes eller ej. Bor der et voksent barn med en almindelig arbejds­indkomst, har husstandens økonomi en anden karakter.

AUTOMATISERINGEN af administrationen medfører både fordele og u­lem­per. Den første og største ulempe indebærer, at banken normalt skal gøres op­mærksom på regelen i Retsplejelovens § 509, stk. 1. Det er overraskende, for der er næppe tekniske vanskeligheder forbundet med at markere, at indbetalin­gen er kontanthjælp. Markeringen kan også indrettes, så stop for træk for ydelser (renter og afdrag) samt stop for rentetilskrivning sættes i gang. Men da reglen ville være til gunst for de svagest stillede, har banken som udgangspunkt kun en moralsk interesse i at indføre en sådan regel.

Sørg for at have kontanter

Mon ikke de fleste kontanthjælpsmodtagere instinktivt indretter sig, så de altid har mange kontanter? Det er i hvert fald en god idé. Hvis der næsten ingen penge er på familiens bankkonti, er der ikke noget at modregne i. I øvrigt er det at have kontanter derhjemme den eneste måde, familien kan spare op på. Ganske vist er det forbudt at spare op, men det gælder kun indenfor ret vide rammer. I praksis kommer ingen og ser efter under madrassen. Så hvis familien sparer op til elektronisk udstyr eller rejser (husk rådighedsforpligtelsen og feriebestemmelsen), så er det naturligvis måden at gøre det på.

SIDESPRING OM INDBOGENSTANDE

ORDET er så gammeldags, at det ikke er med i Ordbog over det Danske Sprog. Alligevel bruges det ord, og det står blandt jurister som noget centralt. Det trækker den juridiske grænse for, hvad hele magtapparatet eller kreditorer må komme efter. Det betyder ikke bare at se på indeståender på kontanthjælps­mod­tageres bankkonti, men også med besøg hos familien eller husstanden [”udgående fogedforretning”] at lede efter værdigenstande, som kan tage fra den i stedet for penge. Det handler både om pengene og de værdier, husstanden, familien eller den pågældende enlige kontanthjælpsmodtager måtte være i besiddelse af. For god ordens skyld følger vi lige her bestemmelsens logik, før vi vender tilbage til kontanthjælpen.

§ 509, stk. 3. ”Udlæg kan ikke foretages i aktiver af indtil 3.000 kroners værdi, hvis de er nødvendige til skyldnerens eller hans husstands erhverv eller livsførelse.”

INDKØBSPRISEN kan være væsentligt højere, for den relevante værdian­sætt­else vedrører, hvad ”aktivet” (fjernsynet, spisebordet, lænestolen, vaskema­skinen, computeren etc. ) vil kunne indbringe på en auktion. Beløbet reguleres for prisudviklingen. Min konklusion er, at der som hovedregel næppe er noget at komme efter. 2022: Når de faste udgifter er betalt, skal en enlig have 6.800 kr til disposition, før der kan modregnes efter trangsbeneficium-kriteriet.

Anmodning om stop for automatisk træk på lån

TIL: ______________________________________________________

(bankens eller sparekassens navn)

ADRESSE: ________________________________________________

POSTNUMMER OG BY: ________________________________________________ FRA: ___________________________________________________________ (Navn)

ADRESSE: ______________________________________________________

POSTNUMMER OG BY: _________________________________________________

KONTONUMRE: Reg._______ Nr:___________________________

Reg._______ Nr:___________________________

Jeg meddeler hermed, at jeg og min husstand indtil videre modtager kontanthjælp. Pengeinstitutter må ikke efter retsplejelovens § 509, stk. 1. (trangs­bene­ficium) foretage nogen form for modregning i den udbetalte kontant-hjælp og tilhørende ydelser, fx børnepenge. Derfor beder jeg om, at automatisk træk på mine konti, herunder nemkonto, øjeblikkeligt ophører. Rentetilskriv­ning bedes samtidig stoppet.

Hvis der sker ændringer i husstandens indkomstforhold, vil pengeinstituttet straks blive orienteret.

Venlig hilsen

______________ ______________________________________

Dato og underskrift

1Cand. scient. pol. Førtidspensionist. Tlf 27 24 47 00, social@aquut.com

2Hvis du vil læse mere i retsplejeloven, kan du downloade den her: (hentet 14. august 2018) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192286

3Bertil Alexis Frosell: trangsbeneficium i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 15. august 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=173592

Billede af pengesedeler og kontokort

  53 comments for “Banken må ikke trække i kontanthjælpen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Don't have an ORCID? Get one in 30 seconds here.
1
1
1
1
1
1